SHPALLJE E VENDIT VAKANT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË KOPSHTIT NR. 1

SHPALLJE E VENDIT VAKANT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË

KOPSHTIT NR. 1

 

Bazuar Ligjin Nr.69/2012 “Për sistemin arsimorparauniversitar Republikën e Shqipërisë”, Udhëzim Nr. 2, datë 28.01.2020 Për procedurat e emërimit, pezullimit dheshkarkimit drejtorit institucionit publik arsimitparauniversitar, Drejtoria e Burimeve Njerëzore, shpall vendinvakant për pozicionin e Drejtorit Kopshtit Nr. 1, BashkiaVlorë.

1. Kushtet duhet plotësojë kandidati, dokumentacioni i aplikimit, afati dhe mënyra e dorëzimit tij

a) ketë diplomë ciklit parë Bachelor, formimit përmësues arsimit parashkollor;
b) Të ketë paktën kategorinëMësues i kualifikuar;
c) mos ketë masa disiplinore fuqi ndaj tij;
d) Të ketë kryer trajnimin e detyrueshëm përgatitor Shkollën e Drejtorëve, për drejtimin e institucionit arsimorparauniversitar dhe jetë certifikuar, pas hyrjes fuqi pikës 2 nenit 55, ligjit nr. 69/2012, “Për sisteminarsimor parauniversitar Republikën e Shqipërisë”, ndryshuar.

2. Dokumentacioni i aplikimit për pozicionin e drejtorit IPAP përmban:

a) jetëshkrimin dhe kopjet e njësuara me origjinalin dokumenteve dëshmojnë pohimet (sipas modelit përcaktuar shtojcën nr. 1, Udhëzimi Nr. 2, datë28.01.2020);

b) kopjen e njësuar me origjinalin librezës punës;

c) kopjen e dokumentit identitetit (ID);

d) tabelën me dhënat për aplikantin (sipas modelit përcaktuar shtojcën nr. 4, Udhëzimi Nr. 2, datë28.01.2020);

e) certifikatën e drejtuesit IPAP. Certifikimi i kandidatit përdrejtor i IPAP kryhet pas zhvillimit trajnimit detyrueshëm përgatitor Shkollën e Drejtorëve, përdrejtimin e IPAP;

f) vetëdeklarimin e gjendjes gjyqësore (sipas modelit përcaktuar shtojcën nr. 2, Udhëzimi Nr. 2, datë28.01.2020);

g) vërtetim nga institucioni ku punon, nuk ka masëdisiplinore fuqi;

h) deklaratën e konfliktit interesit me punonjësit arsimorë IPAP (bashkëshort/bashkëshorte, prind, vëlla/motër, fëmijë moshë madhore, prindër bashkëshortit/bashkëshortes), sipas modelit përcaktuar shtojcën nr. 3, Udhëzimi Nr. 2, datë 28.01.2020.

3. Dokumentacioni i aplikimit, i përcaktuar pikën 2, shkronjës B, Udhëzimi Nr. 2, datë 28.01.2020, dorëzohetnëpërmjet shërbimit postar Bashki Vlorë.

Afati për dorëzimin e dokumentacionit​​​        9 korrik 2021

Shpallja e rezultateve verifikimit paraprak                15 korrik 2021

Afati per plotesimin e dokumentacionit pas verifikimitparaprak          21 korrik 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa: Sheshi “4 Heronjtë”, Tel: 033 421215; Fax 033 421201;  www.vlora.gov.al ; e-mail: info@vlora.gov.al

You may also like...