SHPALLJE FITUESI “DREJTOR”, DREJTORIA E INVESTIMEVE PUBLIKE, STREHIMIT DHE TRANSPORTIT

 zbatim ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, përfundim procedurave konkurimit për plotësimin e vendit lirë pozicioninDrejtor Drejtorinë e investimevePublike, Strehimit dhe Transportit, Bashkia Vlorë me procedurën e ngritjes ne detyre dhekandidateve jashte sherbimit civil sipas parashikimeve nenit 26 ligjitKND shpall fitues për këtë pozicion:

1. Jurgen Collaku 75 pikë

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë 

You may also like...