SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL (2 (dy) Specialist në Drejtorinë e Integrimit Europian dhe Investimeve të Huaja)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA VLORË

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE

DHE PËR PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL

(2 (dy) Specialist Drejtorinë e IntegrimitEuropian dhe Investimeve të Huaja)

Lloji i diplomës: Arsim i lartë”, niveli minimal i diplomës “Master shkencor”

zbatim nenit 22 dhe nenit 25, ligjit 152/2013 “Përnëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Kreut II, IV dhe VI VKM nr Nr. 243, datë 18.3.2015, Drejtoria e BurimeveNjerëzore e Bashkisë Vlorë shpall procedurat e pranimit shërbimin civil për pozicionet:

2 (dy) Specialist Drejtorinë e Integrimit Europiandhe Investimeve Huaja, Kategoria e pagës IVa

Pozicionet më sipër u ofrohen fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele ne sherbimin civil!

Vetëm në rast se, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se pozicionet janë ende vakante, ato janë tevlefshme për konkurimin nëpërmjet procedurës pranimit shërbimin civil.

 

 

Për dy procedurat lëvizje paralele dhe pranimne sherbimin civil aplikohet njëjtënkohë!

Afati për dorëzimin e dokumentave për

LËVIZJE PARALELE:

6  Tetor 2021

Afati për dorëzimin e dokumentave për

PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL:

11 Tetor 2021

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionet sipërështë:

1. Siguron asistencë për përgatitjen e projekteve paraqituranga gjitha drejtoritë e Bashkisë Vlorë.
2. Identifikon agjensitë kanë potencialin donator apo partner mundshëm projektet e Bashkisë Vlorë.
3. Realizon monitorimin e projekteve dhe përgatit raporte realizimit objektivave tyre.
4. Evidenton problemet dalin nga veprimtaria e përditshmepër realizimin e projekteve.
5. Siguron kontakte vazhdueshme terren për njëkoordinim dhe menaxhim domosdoshëm për arritjen e përfundimeve projekteve vazhdim.
6. Ndërton një database me koordinatat dhe detaje tjera agjensive donatore.
7. Përgatit raportet vlerësuese për projektet e vecanta dhe ishpërndan ato.
8. Zbaton çdo detyrë dhënë nga eprori.

1

LËVIZJA PARALELE

Kanë drejtë aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësitcivilë njëjtës kategori, gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil.

1.1

KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA

Kushtet minimale duhet plotësojë kandidati për këtëprocedurë janë:

a) jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda njëjtës kategoripër cilën aplikon;

b) mos ketë masë disiplinore fuqi;

c) ketë paktën vlerësimin e funditMirë” apo “Shumëmirë”;

Kandidatët duhet plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon: 


a – zotërojnë një diplomë: Arsim I Larte”, niveli minimal idiplomës “Master shkencor

1.2

DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT


Kandidatët aplikojnë duhet dorëzojnë dokumentat si poshtë: 
a – Jetëshkrim i plotësuar përputhje me dokumentin tip e gjeni linkun:

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard

b – Fotokopje diplomës. Për diplomat e marra jashtëRepublikës Shqipërisë përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;
c – Fotokopje librezës punës ( gjitha faqet vërtetojnëeksperiencën punë); 
d – Fotokopje letërnjoftimit (ID); 
e – Vërtetim gjendjes shëndetësore
f – Vetëdeklarim gjendjes gjyqësore
g – Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
h – Vërtetim nga institucioni nuk ka masë disiplinore fuqi;
iÇdo dokumentacion tjetër vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo tjera përmendura jetëshkrimin tuaj;


Dokumentat duhet dorëzohen me postë apo drejtpërsëdrejti institucion, brenda datës 06.10.2021.

Bashkia Vlorë

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Sheshi “4 Heronjtë

Vlorë, 9401

1.3

REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

datën 08.10.2021, Drejtoria e Burimeve Njerëzore Bashkisë Vlorë do shpallë portalinShërbimi Kombëtar iPunësimitdhe faqen e internetit Bashkisë, listën e kandidatëve plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhekriteret e veçanta, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do zhvillohet intervista.

njëjtën datë kandidatët nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta do njoftohenindividualisht nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore BashkisëVlorë, nëpërmjet adresës e-mail, për shkaqet e moskualifikimit.

1.4

FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET INTERVISTA

Kandidatët do vlerësohen lidhje me:

Ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjes vendore
Ligjin nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”
Ligji nr 9367 date 07.04.2005 “Per parandalimin e konfliktitte intereresave”.
Ligjin nr. 9131 dt. 08.09.2003 “Për rregullat e Etikës Administratën Publike
Ligjin nr. 119/2014 “Për drejtën e informimit
Ligji nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative iRepublikës Shqipërisë
VKM Nr.749/2018 për Krijimin e Strukturave Negociuese
Urdhrin 93/2019 për Komitetin Teknik GNPIE-ve dheUrdhrin 94/2019 për GNPIE-
Urdhrin 113/2019 për Platformën e Partneritetit përIntegrimin Evropian
VKM 450, 26.07.2018 “Për bashkërendimin dhe kordinimine procesit integrimit evropian ndërmjet qeverisjesqëndrore dhe njësive qeverisjes vendore
Informacione përgjithshme për Bashkimin Evropian

1.5

MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do vlerësohen për jetëshkrimin, eksperiencat, trajnimet, kualifikimet e lidhura me fushën, si dhe vlerësimetpozitive.

Kandidatët gjatë intervistës strukturuar me gojë do vlerësohen lidhje me:

Njohuritë, aftësitë, kompetencën lidhje me përshkrimin e pozicionit punës;

Eksperiencën e tyre mëparshme;

Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

Struktura e ndarjes pikëve vlerësimit kandidatëve është, si poshtë vijon:

a) 40 pikë për dokumentacionin e dorëzuar, i ndarë: 20 pikë përpërvojën, 10 pikë për trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën përkatëse, si dhe 10 pikë për certifikimin pozitiv;

b) 60 pikë intervista me gojë.

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “www.dap.gov.al”

http://dap.gov.al/2014-03-21-12-52-44/udhezime/426-udhezim-nr-2-date-27-03-2015

1.6

DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

përfundim vlerësimit kandidatëve, Drejtoria e BurimeveNjerëzore Bashkisë Vlorë do shpallë fituesin portalinShërbimi Kombëtar i Punësimitdhe faqen zyrtare Bashkisë.

gjithë kandidatët pjesëmarrës këtë procedurë do njoftohen mënyrë elektronike për shpalljen e fituesit.

2

PRANIMI NË SHËRBIMIN CIVIL

Vetëm rast se pozicionet e renditura fillim kësajshpalljeje, përfundim procedurës lëvizjes paralele, rezultojne se jane ende vakante, keto pozicione janë tevlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës pranimit shërbimin civil për kategorinë ekzekutive.

Këtë Informacion do ta merrni faqen e Bashkisë Vlorë.

2.1

KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E PRANIMIT NE SHËRBIMIN CIVIL  DHE KRITERET E VEÇANTA

Për këtë procedurë kanë drejtë aplikojnë gjithëkandidatët jashtë shërbimit civil  cilët

plotësojnë kërkesat e nenit 21 ligjit nr. 152/2013:

Kushtet duhet plotësojë kandidati procedurën e pranimit shërbimin civil janë: 
a – jetë shtetas shqiptar; 
b – ketë zotësi plotë për vepruar; 
c – zotërojë gjuhën shqipe, shkruar dhe folur; 
d – jetë kushte shëndetësore e lejojnë kryejë detyrënpërkatëse; 
e – mos jetë i dënuar me vendim formës prerë përkryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penaleme dashje; 
f – Ndaj tij mos jetë marrë masa disiplinore e largimit ngashërbimi civil, nuk është shuar sipas ligjit 152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar. 

Kandidatët duhet plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon: 

a – zotërojnë një diplomë: zotërojnë një diplomë: Arsim I Larte”, niveli minimal i diplomës “Master shkencor

2.2

DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:  

a-Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun:

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard

b-Fotokopje të diplomës.

c-Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

d-Cdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

e-Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

f-Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

g-Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore / Vërtetim të gjendjes gjyqësore.  

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumentave të cituara më sipër, do të bëhet në Bashkinë Vlorë.

Dokumentat e aplikimit duhet dorëzohen me postë apo drejtpërsëdrejti institucion, brenda datës 11.10.2021 nëadresën

Bashkia Vlorë

Sheshi “4 Heronjtë”

Vlorë, 9401

Shqipëri

2.3

REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në datën 21.10.2021, Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë do të shpallë në faqen zyrtare të internetit dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për procedurën e ngritjes në detyrë, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista.  

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e pranimit në shërbimin civil dhe kriteret e veçanta do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike nga Bashkia Vlorë, për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail).

2.4

FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMI ME SHKRIM DHE INTERVISTA

Kandidatët do të testohen me shkrim në lidhje me:

Kandidatët do vlerësohen lidhje me:

Ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjes vendore
Ligjin nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”
Ligji nr 9367 date 07.04.2005 “Per parandalimin e konfliktitte intereresave”.
Ligjin nr. 9131 dt. 08.09.2003 “Për rregullat e Etikës Administratën Publike
Ligjin nr. 119/2014 “Për drejtën e informimit
Ligji nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative iRepublikës Shqipërisë
VKM Nr.749/2018 për Krijimin e Strukturave Negociuese
VKM 450, 26.07.2018 “Për bashkërendimin dhe kordinimine procesit integrimit evropian ndërmjet qeverisjesqëndrore dhe njësive qeverisjes vendore
Urdhrin 93/2019 për Komitetin Teknik GNPIE-ve dheUrdhrin 94/2019 për GNPIE-
Urdhrin 113/2019 për Platformën e Partneritetit përIntegrimin Evropian
Informacione përgjithshme për Bashkimin Evropian

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

a- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin përgjithësues të punës për pozicionet;
b- Eksperiencën e tyre të mëparshme;
c- Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

2.5

MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

a- deri në 15 pikë për dokumentacionin e dorëzuar
b- deri në 60 pikë për vlerësimin me shkrim
c- deri në 25 pikë për Intervistën e strukturuar me gojë

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “www.dap.gov.al”

http://dap.gov.al/2014-03-21-12-52-44/udhezime/426-udhezim-nr-2-date-27-03-2015

2.6

DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Bashkia Vlorë do të shpallë fituesin në faqen zyrtare dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail).

Të gjithë kandidatët që aplikojnë për procedurën e konkurimit, do të marrin informacion në faqen e Bashkisë Vlorë për fazat e mëtejshme të procedurës së konkurimit:

për datën e daljes së rezultateve të verifikimit paraprak,

datën, vendin dhe orën ku do të zhvillohet konkurimi;

mënyrën e vlerësimit të kandidatëve.

Për të marrë këtë informacion, kandidatët duhet të vizitojnë në mënyrë të vazhdueshme faqen e Bashkisë Vlorë duke filluar nga data 08.10.2021.

You may also like...