SHPALLJE PËR POZICIONIN: “KUJDESTARE SHTËPIE” PËR KUJDESIN ALTERNATIV DHE FAMILJET ME PAK

SHPALLJE PËR POZICIONIN:

KUJDESTARE SHTËPIE PËR KUJDESIN ALTERNATIV DHE FAMILJET ME PAK

(Pozicion me Kod Pune)

Pozicioni i punës

Kujdestare shtëpie për kujdesin alternativ dhe familjet me PAK

Kohëzgjatja e punës

Qershor 2021-31 Dhjetor 2021 (3 muaj periudhë prove)

Data përmbyllëse e dorëzimit të aplikimit

29 Qershor 2021

Data e shpalljes së kandidatëve

5 Korrik 2021

Roli dhe Pozicioni

Në kuadër të funksionimit dhe ngritjes të SHMFF kërkohet të punësohet një Kujdestare shtëpie për kujdesin alternativ dhe familjet me PAK.

Kriteret e pozicionit

1. Të ketë përfunduar minimalisht arsimin e mesëm;
2. Kualifikime në shkencat sociale (operator social);
3. Të ketë ndjekur trajnime kualifikuese shtesë në fushën e aftësisë së kufizuar;
4. Të ketë eksperience pune në shërbimet shoqërore (preferohet punë në ushtrimin e

profesionit të tij/saj në Qëndra që ofrojnë shërbime për personat me aftësi të kufizuar);

5. Të jetë njohës shumë i mirë i paketës ligjore për politikat e mbrojtjes së fëmijëve;
6. Aftësi shumë të mira komunikimi dhe nderveprimi në punën në grup;
7. Njohuri shumë të mira të gjuhës shqipe;
8. Aftësi shumë të mira të përdorimit të kompjuterit dhe paketës MS Office;
9. Aftësi shumë të mira në komunikim, dhe zgjidhje konfliktesh, për të punuar në presion kohe dhe në mënyrë të pavarur.

Përgjegjësitë specifike:

1. Është pjesë e ekipit të punës për hartimin e planeve të ndërhyrjes duke theksuar nevojat psiko-sociale të identifikuara tek familja gjatë të gjthë procesit;
2. Kujdestare shtëpie për kujdesin alternativ dhe familjet me PAK punon në grup ose individualisht, kryesisht në këto drejtime:
Marrëdhëniet dhe socializimi;
Rritja e kapaciteteve në fushën e autonomisë;
Rritje e kapacitet në drejtim te shërbimit ndaj vetes dhe ndaj ambientit ku jeton;
Rritja e kapacitetit të funksionimit në komunitet;
3. Ndihmon familjen në organizmin e një rutine ditore të shëndetshme që përfshin kohën cilësore të kaluar së bashku;
4. Aftëson anëtarët e rritur të familjes në lidhje me përmbushjen e nevojave të kujdesit shëndetësor për veten dhe fëmijët;
5. Aftëson anëtarët e rritur të familjes në menaxhimin e të ardhurave;
6. Ofron mbështetje dhe orientim drejt marrjes së shërbimeve mbështetëse private ose publike sipas nevojës së familjes;
7. Diskuton në mënyrë periodike temat sociale me të rriturit apo fëmijët me aftësi të kufizuara, duke stimuluar pjesëmarrjen e tyre aktive.
8. Kujdestari do të jetë përgjegjës për marrëdhënien e personave të përfshirë në programin e jetesës së pavarur në komunitet.

Menaxhimi

Kujdestari i shtëpisë për kujdesin alternativ dhe familjet me PAK raporton në mënyrë të rregullt dhe periodike tek Përgjegjësi.

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

a)Jetëshkrim

b)fotokopje të diplomës;

c)fotokopje të librezës;

ç) çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

d) fotokopje të letërnjoftimit (ID);

dh) vërtetim të gjendjes shëndetësore; e) Vërtetim të gjendjes gjyqësore.

Procedura e Aplikimit:

Aplikantët e interesuar për këtë pozicion duhet të dërgojnë dokumentat me postë apo drejtpërdrejtë në institucion, brenda datës 29.06.2021.

Në vemendjen tuaj që në subjekt të aplkimit të vendoset: Aplikim për Kujdestare shtëpie për kujdesin alternativ dhe familjet me PAK

Procedura e Vlerësimit:

Kriteret e vlerësimit

Vlerat në %

Dokumentacioni

40 pikë

Intervista

60 pikë

Vetëm kandidatët të cilët grumbullojnë të paktën 70 pikë renditen fitues.

You may also like...