2. relacion Projekt Vendim Tavane Buxhetore Afatmesem 2020-2022