3.1 VKM nr.143, 12.03.2014 PËR PROCEDURAT E REKRUTIMIT, TË PËRZGJEDHJES, TË PERIUDHËS SË PROVËS