Category: Njoftime

Njoftim për listen e verifikuar– Drejtor në Drejtorinë e Investimeve Publike, Strehimit dhe Transportit

Njoftim për listen e verifikuar– Drejtor në Drejtorinë e Investimeve Publike, Strehimit dhe Transportit

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II dheIII të VKM nr. 242, datë 18.03.2015,” Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë, shpall: Aplikantët e kualifikuar...

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist Agronom

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist Agronom

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen...

SHPALLJA E DATËS PËR KRYERJEN E TESTIMIT, “SPECIALIST PRANIMI”

SHPALLJA E DATËS PËR KRYERJEN E TESTIMIT, “SPECIALIST PRANIMI”

Ju njoftojmë se procedura e konkurimit për pozicionin “Specialist Pranimi” do tê zhvillohet në datën 10.12.2019, ora 11:00 ne ambjentet e Bashkisë Vlorë. Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë.

NJOFTIM PËR ANULLIM KONKURSI

NJOFTIM PËR ANULLIM KONKURSI

Ju njoftojmë se procedura e konkurimit për pozicionin “Specialist Pranimi” nuk do të zhvillohet sot në datën 03.12.2019.   Për datën e konkurimit do të njoftoheni në ditët në vazhdim.

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

(Specialist “Arkivist” në Drejtorinë e BurimeveNjerëzore) Lloji i diplomës: “Arsim i Lartë”, niveli minimal idiplomës “Bachelor” Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”...

Njoftim për verifikimin paraprak – ​Drejtor në Drejtorinë e Investimeve Publike, Strehimit dhe Transportit

Njoftim për verifikimin paraprak – ​Drejtor në Drejtorinë e Investimeve Publike, Strehimit dhe Transportit

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II dheIII të VKM nr. 242, datë 18.03.2015,” Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë, shpall: Aplikantët e kualifikuar...

Njoftim për listen e verifikuar– Specialist Pranimi

Njoftim për listen e verifikuar– Specialist Pranimi

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen...

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist Agronom në Drejtorinë e PronavePublike dhe Menaxhimit te Aseteve) Lloji i diplomës:“ :“ Agronomi”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë...

RISHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (Pozicioni “Mesues Ndihmes” në Kopshtin Nr.3)

RISHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (Pozicioni “Mesues Ndihmes” në Kopshtin Nr.3)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË RISHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE (Pozicioni “Mesues Ndihmes” në Kopshtin Nr.3) Bazuar në Ligjin Nr. 69/2012 “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar”, Ligjin Nr.7961,...

Njoftim për listen e verifikuar– Specialist Pranimi

Njoftim për listen e verifikuar– Specialist Pranimi

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen...