Category: Njoftime

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist Pranimi

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist Pranimi

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen...

Këshilli Bashkiak Vlorë 2015-2019

Këshilli Bashkiak Vlorë 2015-2019

Gjatë këtyre 4 vjetëve ka Këshilli Bashkiak qenë i suksesshëm sepse mori përsipër zbatimin e rreformës teritoriale,reforma më e madhe e Qeverisë Rama dhe: Ka marrë vendime në të mirë të komunitetit dhe asnjë...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE  DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL  (Specialist “Arkivist” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “Arkivist” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore)

Lloji i diplomës:“Arsim i Lartë”, niveli minimal i diplomës “Bachelor”   Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit  25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe...

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL  (Specialist “Pranimi” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore)

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “Pranimi” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore)

Lloji i diplomës:“Shkenca ekonomike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” dhe pikës 1 të Kreut II...

SHPALLJE E REZULTATEVE PERFUNDIMTARE “SPECIALIST JURIST”

SHPALLJE E REZULTATEVE PERFUNDIMTARE “SPECIALIST JURIST”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Jurist” në Drejtorinë Juridike të Bashkisë Vlorë me procedurën e...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE   DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL   (2 (dy) Specialist “Pranimi” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (2 (dy) Specialist “Pranimi” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (2 (dy) Specialist “Pranimi” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore) Lloji i diplomës:“Shkenca ekonomike”,...

NJOFTIM I FITUESIT PËR  KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

NJOFTIM I FITUESIT PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

“Drejtor në Drejtorinë e Koordinimit të Projekteve, Investimeve të Huaja dhe Turizmit”   Në zbatim të nenit 26, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit...

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “SPECIALIST JURIST”

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “SPECIALIST JURIST”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Jurist” në Drejtorinë Juridike të Bashkisë Vlorë me procedurën e...

NJOFTIMI PARAPRAK I FITUESIT PËR  KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

NJOFTIMI PARAPRAK I FITUESIT PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

“Drejtor në Drejtorinë e Koordinimit të Projekteve, Investimeve të Huaja dhe Turizmit” Në zbatim të nenit 26, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr....