Procedura e marejs dhe shqyrtimit te komenteve dhe rekomandimeve