Category: Legjislacioni

LIGJ Nr. 79/2017 PËR SPORTIN

LIGJ Nr. 79/2017 PËR SPORTIN

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Qëllimi Qëllimi i këtij...

VENDIM Nr. 402, datë 3.5.2017  PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 1108, DATË 30.12.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR TRANSFERIMIN, NGA MINISTRIA E BUJQËSISË, ZHVILLIMIT RURAL DHE ADMINISTRIMIT TË UJËRAVE TE BASHKITË, TË INFRASTRUKTURËS SË UJITJES DHE KULLIMIT, TË PERSONELIT DHE TË ASETEVE TË LUAJTSHME E TË PALUAJTSHME TË BORDEVE RAJONALE TË KULLIMIT”

VENDIM Nr. 402, datë 3.5.2017 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 1108, DATË 30.12.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR TRANSFERIMIN, NGA MINISTRIA E BUJQËSISË, ZHVILLIMIT RURAL DHE ADMINISTRIMIT TË UJËRAVE TE BASHKITË, TË INFRASTRUKTURËS SË UJITJES DHE KULLIMIT, TË PERSONELIT DHE TË ASETEVE TË LUAJTSHME E TË PALUAJTSHME TË BORDEVE RAJONALE TË KULLIMIT”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr. 115/2014,“Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”, dhe të neneve 3, shkronja “dh”, e 5, të ligjit nr. 8744,...