5. Ligji nr.10129, 11.05.2009 – Per gjendjen civile (i perditesuar me ndryshimet 130-2013, 25.04.2013)