NJOFTIM FITUESI PARAPRAK PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (specialist Teknolog Ushqimor)

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,Njësia përgjegjëse në Institucionin e Bashkisë Vlorë, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se kandidati fitues për grupin e pozicioneve: Specialist “Teknolog Ushqimor”Sektorin e Arsimit, Çerdheve dhe Sportit, Bashkia Vlorë.

Lloji i diplomës:“ Shkencat e ushqimit, ose një fushë ngjashme si ushqimi, kimia, biologjia ose shkencatbujqësore“, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor

1. Marina Xhaho                                    72.5 pik

You may also like...