NJOFTIM FITUESI PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist Financier i Statistikes)

Specialist  në  Drejtorinë e Ndihmës dhe Shërbimit Social

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe pikës 22 të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,  

Njësia përgjegjëseBashkinë Vlorë në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, njofton se:

kandidati fitues është:

1.Zj. Xhemaile Kulla​​92 pikë

You may also like...