NJOFTIM FITUESITPARAPRAK PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist në Drejtorinë e Investimeve të Huaja dhe Integrimit në BE)

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,Njësia përgjegjëse në Institucionin e Bashkisë Vlorë, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se kandidati fitues për grupin e pozicioneve:“Specialist” në Drejtorinë e Investimeve të Huaja dhe Integrimit në BE, Bashkia Vlorë.

 

Lloji i diplomës: “Shkenca Ekonomike, Juridike, Humane dhe Sociale”, niveli minimal i diplomës “Master shkencor”

 

 

  1. Maris Tartari                                    70 pikë

You may also like...