NJOFTIM I LISTES SE KANDIDATEVE TE POZICIONIT

NJOFTIM I LISTES SE KANDIDATEVE TE POZICIONIT

KUJDESTARE SHTËPIE PËR FAMILJET E FËMIJËVE NË INSITUCIONET E PËRKUJDESIT SHOQËROR PËR SHËRBIMET MBËSHTETËSE PËR FËMIJËT DHE FAMILJET (SHMFF)

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore Bashkisë Vlorë bazuar Ligjin Nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës Republikës Shqipërisë”, i ndryshuar, pas perfundimit afatit dorëzimitdokumentacinit shpall:

 

Aplikantët, për vazhduar procedurën e intervistës strukturuar

1. Saimira Hoxhaj
2. Valentina Xhemalaj

Procedura e konkurrimit do zhvillohet datën 20 Dhjetor 2021 ora 13:00 ambientet e Bashkisë Vlorë. 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

 

You may also like...