NJOFTIM I LISTES SE KANDIDATEVE TE POZICIONIT

NJOFTIM I LISTES SE KANDIDATEVE TE POZICIONIT

PSIKOLOG PËR FËMIJË PËR SHËRBIMET MBËSHTETËSE PËR FËMIJËT DHE FAMILJET (SHMFF)

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore Bashkisë Vlorë bazuar Ligjin Nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës Republikës Shqipërisë”, i ndryshuar, pas perfundimit   afatit dorëzimit dokumentacinit shpall:

 

Aplikantët, për vazhduar procedurën e intervistës strukturuar

1. Veliana Hoxhaj

Procedura e konkurrimit do zhvillohet datën 08 korrik 2021 ora 09:00 ambientet e Bashkisë Vlorë. 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...