NJOFTIM I LISTES SE KANDIDATEVE TE POZICIONIT

NJOFTIM I LISTES SE KANDIDATEVE TE POZICIONIT

PSIKOLOG PËR TË RRITUR PËR SHËRBIMET MBËSHTETËSE PËR FËMIJËT DHE FAMILJET (SHMFF)

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore Bashkisë Vlorë bazuar Ligjin Nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës Republikës Shqipërisë”, i ndryshuar, pas perfundimit   afatit dorëzimit dokumentacinit

Për këtë procedure, nuk shpall asnjë kandidatë

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

 

You may also like...