SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “SPECIALIST NË DREJTORINË E INVESTIMEVE TË HUAJA DHE INTEGRIMIT NË BE”

 zbatim ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, përfundim procedurave konkurimit për plotësimin e vendit lirë pozicionin “Specialist” Drejtorinë e Investimeve Huaja dhe Integrimit BE Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit shërbimin civil kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve nenit 22 ligjitKPP shpall rezultatet paraprake për këtë pozicion:

Nuk ka kandidatë fitues për këtë pozicion

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë 

You may also like...