SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE

(Drejtor Drejtorinë e Integrimit Europian dheInvestimeve të Huaja)

Lloji i diplomës: “Shkenca Ekonomike, Juridike, Humane dhe Sociale”, niveli minimal i diplomës “Master shkencor”

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, njofton se për plotësimin e vendit të lirë të punës me procedurën e lëvizjes paralele nuk shpallet asnjë kandidat.

këto kushte plotësimi i këtij vendi lirë pune do vazhdojëme procedurën e pranimit shërbimin civil.

 

Njoftimi i aplikantëve me këtë procedurë do bëhet faqen e Shërbimit Kombëtar Punësimit dhe atë Bashkisë Vlorë datën 03.07.2020.

 

Procedura e konkurrimit do zhvillohet datën 14.07.2020ora 11:00 ambientet e Bashkisë Vlorë.

FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMI ME SHKRIM DHE INTERVISTA

Kandidatët do vlerësohen lidhje me:

Ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjes vendore
Ligjin nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”
Ligji nr 9367 date 07.04.2005 “Per parandalimin e konfliktitte intereresave”.
Ligjin nr. 9131 dt. 08.09.2003 “Për rregullat e Etikës Administratën Publike
Ligjin nr. 119/2014 “Për drejtën e informimit
Ligji nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative iRepublikës Shqipërisë
VKM Nr.749/2018 për Krijimin e Strukturave Negociuese
VKM 450, 26.07.2018 “Për bashkërendimin dhe kordinimine procesit integrimit evropian ndërmjet qeverisjesqëndrore dhe njësive qeverisjes vendore
Urdhrin 93/2019 për Komitetin Teknik GNPIE-ve
Urdhrin 94/2019 për GNPIE-
Urdhrin 113/2019 për Platformën e Partneritetit përIntegrimin Evropian

MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:

a-deri në 20 pikë për dokumentacionin e dorëzuar

b-deri në 40 pikë për vlerësimin me shkrim

c-deri në 40 pikë për Intervistën e strukturuar me gojë

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “www.dap.gov.al”

http://dap.gov.al/2014-03-21-12-52-44/udhezime/426-udhezim-nr-2-date-27-03-2015

DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURRIMIT

Dalja e rezultateve paraprake të konkurrimit do te jete brenda dates:  20.07.2020.

You may also like...