SHPALLJE MBI REZULTATET E LISTES SE VERIFIKUAR PER LEVIZJE PARALELE

SHPALLJE MBI REZULTATET E LISTES SE VERIFIKUAR PER LEVIZJE PARALELE

(Specialist Personeli në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore)

Lloji i diplomës:“Shkenca juridike” dhe “Shkenca shoqërore, niveli minimal i diplomës “Master Profesional

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” dhe Kreut VII të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Pranimin, lëvizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategrine ekzekutive”; në përfundim fazës së vlerësimit të kandidateve për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se;

Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është:

1. Znj. Ina Lelaj

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 12.09.2022, ora 12:00, në ambientet e Bashkisë Vlorë.

You may also like...