NJOFTIM “MBI DËGJESËN PUBLIKE PËR PROJEKT-PAKETËN FISKALE PËR TAKSAT DHE TARIFAT VENDORE

________________________________________________________________________

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA VLORË


              NJOFTIM PËR DËGJESË PUBLIKE

 

Nr.       Prot                                                                                                                                                                       Vlorë më 21.11.2023

 

Titulli i konsultimit:                       “Për Paketën Fiskale 2024”

Sqarime për konsultim:

Në kuadër të përgatitjes për hartimin e paketës fiskale për vitin 2024, Bashkia Vlorë fton të gjithë subjektet takspaguese që ushtrojnë aktivitet në territorin e Bashkisë Vlorë të bëhen pjesë e diskutimit publik rreth hartimit të paketës fiskale për Taksat dhe Tarifat Vendore të Bashkisë Vlorë.

Prezantim për proçesin e hartimit të Paketës Fiskalepër vitin 2024.

Koha dhe vendi i konsultimit:

Konsultimi do të organizohet ditën e Mërkurë me datë22.11.2024; ora 17:00 për Ndërtuesit si edhe në orën 18: 00 për Bizneset në sallën e Pallatit të Kulturës “ Labëria” Vlorë.

Pjesëmarrës në konsultim: Nga ana e Bashkisë:

Kryetari, zv. Kryetarët, Antarët e Këshillit Bashkiak, Drejtues të Njësive Administrative.

Nga Komuniteti:

Banorët e Bashkisë, Drejtues të Institucioneve Qëndrore e Rajonale, përfaqësues të Biznesit Shoqërisë Civile medias.

Forma e konsultimit:

Tërheqja e mendimit të qytetarëve direkt nga salla ndëpërmjet diskutimeve dhe pyetjeve të tyre, opinioneve dhe rekomandimeve, protokollimi dhe zbardhja e ideve, përmbledhja dhe paraqitja e tyre nëmbledhjen e Grupit të Menaxhimit Strategjik dhe nëmbledhjen e Këshillit të Bashkisë.

                                                                                              KRYETARI I BASHKISË VLORË

                                                                                                       Ermal DREDHA

                                                                                                                                                                                                                                                                             

_____________________________________________________________________________

Adresa: Sheshi “4 Heronjtë”, Tel: 033421201; Fax 033421201: www.vlora.gov.al; e-mail: info@vlora.gov.al

 

PROJEKT VENDIMIN PERFUNDIMTARE Per taksat dhe tarifat vendore viti 2024

You may also like...