Mbëshetje me bursa për 30 nxënës të minoritetit Rom dhe Egjiptian

Bashkia Vlorë bazë Ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjenvendore”dhe projektit “Support towards employment and education members for the Roma and Egyptian minority inmunicipality of Vlora” me objekt mbëshetje me bursa për 30 nxënës të minoritetit Rom dhe Egjiptian të cilët ndjekin arsimin9 – vjecar, shpall thirrjen për shprehje interesi.

Aplikantët duhet të paraqesin dokumentacionin si më poshtë :

Kërkesë nga kryefamiljari për  mbështetje me bursë
Certifikatë familjare dhe personale
Vërtetim nga sekretaria e shkollës ,
  • Mesatarja e notave të viti të mëparshëm të jetë mbi 8 dhe dëftesën e shkollës të vitit të mëparshëm.
Vërtetim banimi
Vërtetim nga shoqatat e Romëve/Egjiptiane

Afati për dorëzimin e dokumentave është 21.11.2023 deri në08.12.2023

You may also like...