SHPALLET LISTA PERFUNDIMTARE E FITUESVE “Specialist Pranimi”

Në zbatimtëligjit Nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” I ndryshuar,nëpërfundimtëproceduravetëkonkurimitpërplotësimin e vendittëlirënëpozicionin “Specialist Pranimi” nëDrejtorinë e TaksavedheTarifaveVendoretëBashkisëVlorë me procedurën e pranimitnëshërbimin civil nëkategorinëekzekutive,sipasparashikimevetënenit 22tëligjit, KPP shpall rezultatet përfundimtare për këtë pozicion:

Nuk ka kandidatë fitues për këtë pozicion.

Drejtoria e BurimeveNjerëzore

BashkiaVlorë

You may also like...