Njoftim ne zbatim te ligjit nr.22/2018 date 93.05.2018 “Per strehimin social”

NJ O F T I M

Në zbatim të ligjit nr.22/2018 datë 03.05.2018 “Për strehimin social”, kreu IV, neni  23,24,25,26,27; NJOFTOHET:

  1. Çdo subject public si edhe çdo subject privat që investon në banesa sociale me qira ose që disponon banesa për t’i dhënë me qira, për familjet në nevojë për strehim, nëse  janë të interesuar të paraqiten  pranë Bashkisë Vlorë për t’u regjistruar   si  “pronar  social”.
  2. Subjekti public, ose privat fiton statusin “pronar social” kur:

a)banesa e tij plotëson kushtet teknike dhe normat e strehimit në fuqi;

b)qiraja me të cilën ofrohet banesa me qira nuk është më e lartë se qiraja mesatare në tregun e lirë

c)nënshkruan kontratën me Bashkinë Vlorë , ku bie dakord  për mënyrën e menaxhimit të banesës së tij ;

ç)nënshkruan deklaratën se nuk do të refuzojë qiramarrësin për arësye që përbëjnë diskriminim.

 

 

  1. Pronari social dhe Bashkia Vlorë në vijim do të nënshkruajnë një marrëveshje, që do të parashikojë:
  1. Afatin e marrëveshjes, i cili nuk duhet të jetë më pak se tre vjet;
  2. Masën e qirasë mujore dhe mënyrën e shlyerjes së saj;
  3. Mënyrën e administrimit të pronës dhe të marrëdhënieve me qiramarrësin
  4. Pronari social do të mbështetet nëpërmjet financimeve për subvencionin e qirasë për familjet përfituese.

You may also like...