PROJEKT- VENDIM PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË BASHKISË VLORË DREJTUAR KËSHILLITTËMINISTRAVE PËR SHPRONËSIMIN E PASURISË PRIVATE   NË PRONËSI TËSUBJEKTIT SULO SHEHI NË FUNKSION TË REALIZIMIT TË PROJEKTIT “ PËRRIGJENERIMIN URBAN TË SHËTITORES BREGDETARE QËNDRORE TË VLORËSSHESHIT TË FLAMURTI DHE PORTI”, “ SHESHIT TË FLAMURIT”SI DHE TË AKTMARRËVESHJES SË DAKORTËSISË NDËRMJET BASHKISË VLORË DHE SUBJEKTIT  SULO SHEHI PËR MËNYRËN E SHLYERJES SË VLERËS SË SHPRONËSIMIT PËR PASURINË PRONË PRIVATE. Bazuar në Ligjin Nr. 139/2015 , datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore“, neni 8, neni 9.1 a dhe b, pika 1.2  si dhe pika 1.6/a neni 23, neni 54 pika e dhe k në ligjin nr.107/2014 , datë 31.07.2014 “Për planiikimin dhe zhvillimin e territorit “, në Ligjin nr.8561, datë 22.12.1999 “ Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publik, neni 6 pika 5 dhe 6 Neni 10 Neni 14 e në vijimësi si dhe në kërkesën së studios projektuese datë 10.12.2020.

 

_____________________________________________________________________________   

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA VLORË

Nr. ________prot.                                                                                   Vlorë, më ____.____.2020

 

PROJEKT- VENDIM

Nr.______datë ____._____2020

PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË BASHKISË VLORË DREJTUAR KËSHILLITTËMINISTRAVE PËR SHPRONËSIMIN E PASURISË PRIVATE   NË PRONËSI TËSUBJEKTIT SULO SHEHI NË FUNKSION TË REALIZIMIT TË PROJEKTIT “ PËRRIGJENERIMIN URBAN TË SHËTITORES BREGDETARE QËNDRORE TË VLORËSSHESHIT TË FLAMURTI DHE PORTI”, “ SHESHIT TË FLAMURIT”SI DHE TË AKTMARRËVESHJES SË DAKORTËSISË NDËRMJET BASHKISË VLORË DHE SUBJEKTIT  SULO SHEHI PËR MËNYRËN E SHLYERJES SË VLERËS SË SHPRONËSIMIT PËR PASURINË PRONË PRIVATE. Bazuar në Ligjin Nr. 139/2015 , datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore“, neni 8, neni 9.1 a dhe b, pika 1.2  si dhe pika 1.6/a neni 23, neni 54 pika e dhe k në ligjin nr.107/2014 , datë 31.07.2014 “Për planiikimin dhe zhvillimin e territorit “, në Ligjin nr.8561, datë 22.12.1999 “ Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publik, neni 6 pika 5 dhe 6 Neni 10 Neni 14 e në vijimësi si dhe në kërkesën së studios projektuese datë 10.12.2020.

V E N D O S I:

  1. Të miratojë kërkesën e Bashkisë Vlorë drejtuar Këshillit të Ministrave për shpronësimin e pasurisë pronë private në pronësi të subjektit Sulo Shehi në funksion të projektit “ Për rigjenerimin urban të shëtitores bregdetare qëndrore të Vlorës Sheshit të Flamurit dhe Portit “, “ Sheshit të Flamurit”
  2. Të miratojë marrëveshjen e dakortësisë të nënshkruar midis Bashkisë Vlorë dhe subjektit Sulo Shehi për mënyrën dhe aftet shlyerjes së vlerës përkatëse për procedurën e shpronësimit në funksion të realizimit të projektit “Për rigjenerimin urban të shëtitores bregdetare të Vlorës Sheshit të Flamurit dhe Portit”, “Sheshi i Flamurit”, sipas tekstit bashkalidhur këtij projekt vendimi.
  1. Kjo marrëveshje dakortësie hyn në fuqi pas miratimit nga Këshilli i Bashkisë Vlorë dhe shprehjes së ligjshmërisë nga Prefekti i Qarkut Vlorë.
  1. Për zbatimin e këtij vendimi si dhe për nënshkrimin e marrëveshjes ngarkohet Kryetari i Bashkisë Vlorë.
  2. Ky Vendim hyn në fuqi sipas ligjit nr.139/2015 date 17.12.2015, neni 55, pika 6.

 

 

Konceptoi:              D.Zeraj                                                                                                                                                                  KRYETARI

                                 J.Collaku                                                                                                                                                                    Dritan  Leli

S.Haxhiraj

 

 

You may also like...