PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ORGANITIMIN DHE FUNKSIONIMIN ESTRUKTURAVE KOMUNITARE NE FSHATRA

________________________________________________________________________________

 

R E P U B L I K A  E SH Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA VLORË

KËSHILLI I BASHKISË

Nr._______prot.                                                                          Vlorë, më_____._____ 2020

 

VENDIM

Nr. _____, Datë, _______2020

 

“PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ORGANITIMIN DHE FUNKSIONIMIN ESTRUKTURAVE KOMUNITARE NE FSHATRA ”.

 

 

Bazuar në  Ligjin Nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” neni 8, neni 9.1 pika 1/a, dhe b, Neni 54 pika a, neni 70 dhe 71 Këshilli i Bashkisë Vlorë në mbledhjen e datës  27 shkurt 2020 pasi shqyrtoi Projektin e propozuar nga grupi i punës” Për Regulloren e Organizimit dhe Funksionimit të strukturave komunitare në fshat,

 

VENDOSI:

 

  1. TëmiratojëRregulloren e OrganizimitdheFunksionimittëstrukturavekomunitarenëfshat

 

  1. KyVendimhynnëfuqibazuarnëLigjin nr. 139/2015,datë 17.12.2015 “PërVetëqeverisjenVendore”, Neni 55 pika 6.

 

 

 

 

 

KRYETARE

 

Migena  Balla

 

 

 

 

 

You may also like...