PËR MIRATIM TË KËRKËSËS SË SUBJEKTIT FIZIK ADHURIM BEQIRAJ PËR MARRJEN E NJË SIPËRFAQE KULLOSORE PËR KULLOTJE, PËR NJË PËRRIUDHË 10 VJEÇARE

_____________________________________    ____________________________________________

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA VLORË

SEKTORI PYJEVE DHE KULLOTAVE

 

 

Nr. _________ prot.Vlorë, më ____/ ____/ 2020

 

PROJEKT – VENDIM

PËR MIRATIM

TË KËRKËSËS SË SUBJEKTIT FIZIK ADHURIM BEQIRAJ

PËR MARRJEN E NJË SIPËRFAQE KULLOSORE PËR KULLOTJE,

PËR NJË PËRRIUDHË 10 VJEÇARE

 

KëshilliiBashkisëVlorënëmbledhjen e dt. _____/ ______/ 2020, bazuarnëligjin nr.139/2015, “PërVetqeverisjenVendore”,Kreu IX neni 54, nëVKM nr.433, datë 8.6.2016 “PërtransferiminnëpronësitëBashkive, tëpyjevedhekullotavepublike”,nënenin 15 tëligjitnr. 9693 date 19.03.2007 “PërfondinKullosor” tëndryshuarsidhetëUdhëzimintëMinistrit nr.2 datë 20.07.2016 “Përkriterettekniketëklasifikimittëkullotave e livadhevedheproceduratpërdhënien e tyrepërkullotje e kositje bari”, kreu II,pika 17 si dhenëralacionin e paraqitur:

 

VENDOSI:

  1. Të miratoj kërkesën e subjektit fizik Adhurim Beqiraj, për marrjen e një sipërfaqe kullosore për kullotje, prej 77 ha, ngastra nr. 43, ekonomia Dukat – Tragjas – Shashicë, për një perriudhë 10 vjeçare.
  2. Ky vendim hynë në fuqi sipas ligjit nr. 139/2015, neni 56/6 për “Vetëqeverisjen Vendore”

 

 

 

 

KRYETAR

                                                                                                                 DritanLeli

 

Konc. Ing. Ll. Gjonça

__________________________________________________________________________

Adresa:Sheshi “4 Heronjtë”, Tel: 033421201; Fax 033421201: www.vlora.gov.al; e-mail: info@vlora.gov.al

 

You may also like...