Njoftim për listen e verifikuar– Drejtor në Drejtorinë e Investimeve Publike, Strehimit dhe Transportit

zbatim nenit 26, ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe Kreut II dheIII VKM nr. 242, datë 18.03.2015,” Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë, shpall:

Aplikantët e kualifikuar për vazhduar procedurën e ngritjes ne detyre:

1. Jurgen Çolaku

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...