SHPALLJE FITUESI “PERGJEGJES”

19.03.2018: SHPALLJE FITUESI “PERGJEGJES”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Pergjegjes” në Sektorin e Pronave Publike, Drejtoria e Pronave Publike dhe Menaxhimit të Aseteve, Bashkia Vlorë me procedurën e ngritjes ne detyre  sipas parashikimeve të nenit 26 të ligjit, KND shpall fitues për këtë pozicion:

1.      Sonela Haxhiraj      70 pikë

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

 

You may also like...