Njoftim për verifikimin paraprak – Drejtor në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III të VKM nr. 242, datë 18.03.2015,” Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë, shpall:

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e ngritjes ne detyre:

  1. Oltjon Bejaj

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 2 Gusht 2018, ora 10:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...