Njoftim për listen e verifikuar – “Specialist Personeli” në Drejtorinë eBurimeve Njerëzore

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për
nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin,
levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”, per procedurën e
lëvizjes paralele, shpall:
Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e lëvizjes paralele në shërbimin civil:
1. Aleksina Demiraj
2. Sabrina Xheja
Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 03 Tetor 2022, ora 11:00 në ambientet e
Bashkisë Vlorë.
Drejtoria e Burimeve Njerëzore
Bashkia Vlorë

You may also like...