NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist Urbanist)

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,   Njësia përgjegjëse në Institucionin e Bashkisë Vlorë, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se  kandidati fitues për grupin e pozicioneve: “Specialist Urbanist” në Drejtorinë e Planifikimit dhe Projektimit te Territorit, Bashkia Vlorë.

Lloji i diplomës “Urbanistikë”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”:

 

  1.   Artan Hoshafi                   83 pikë

You may also like...