NJOFTIM PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT TË BANESAVE ME KOSTO TË ULËT, NËPËRMJET SUBVENCIONIMIT TË INTERESAVE TË KREDIVE NGA BUXHETI I SHTETIT

Në zbatim të ligjit nr.22/2018 datë 03.05.2018 “Për strehimin social”, neni 44, 47, 48, të VKM Nr.453 datë 03.07.2019 ” Për masën e subvencionimit të interesave të kredisë dhe proçedurën e dhënies së tij për familjet që përfitojnë banesë me kosto të ulët  me kredi të lehtësuar nga shteti”, të VKM Nr.384 datë 12.06.2019 “Për përcaktimin e dokumentacionit për të përfituar strehim sipas çdo programi social të strehimit dhe të afateve e proçedurave të miratimit nga organet e vetëqeverisjes vendore”,   të shkresës së Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë Nr.1237prot., datë 24.01.2022 “Mbi fondet për programet e strehimit për vitin 2022”,  Bashkia Vlorë njofton zbatimin e programit të banesave me kosto të ulët, nëpërmjet kredisë me kushte lehtësuese nga buxheti i shtetit  për vitin 2022.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka bërë përzgjedhjen e bankave, që do të menaxhojnë projektin për kreditimin e familjeve që përfitojnë banesë me kosto të ulët nëpërmjet subvencionimit të interesave të kredisë nga buxheti i shtetit dhe, konkretisht:

-Banka Raiffeisen

-Banka Kombëtare Tregtare

-Banka Intesa Sanpaolo

Çdo individ/familje mund ti drejtohet të treja bankave për të marrë ofertën që i përshtatet më mirë kushteve të tij/saja dhe më pas të vijojë me bankën që përzgjedh vetë.

 

MATERIAL INFORMUES

Kushtet e kreditimit:

I.Banka Kombëtare Tregtare

-Monedha e kreditimit:                       lek

-Afati maksimal i kredisë:                   420 muaj

-Norma e interesit:                              Bono Thesari 12 mujore+1,45%

-Komisioni i disbursimit:                     1%

-Shuma e kredisë në raport

me vlerën e banesës     :                       80%

-Lloji i kolateralit të pranuar:              pasuria e patundshme që do të blihet

 

 1. Intesa Sanpaolo Bank

-Monedha e kreditimit:                       lek

-Afati maksimal i kredisë:                   360 muaj

-Norma e interesit:                              Bono Thesari 12 mujore+0,5%, por jo më pak se 2%

-Komisioni i disbursimit:                     0%

-Shuma e kredisë në raport

me vlerën e banesës     :                       85%

-Lloji i kolateralit të pranuar:              pasuria e patundshme që do të blihet

 

III. Raiffeisen Bank

-Monedha e kreditimit:                       lek

-Afati maksimal i kredisë:                   360 muaj

-Norma e interesit:                              Tribor  12 –mujor, por jo më pak se 3%

-Komisioni i disbursimit:                     0%

-Shuma e kredisë në raport

me vlerën e banesës     :                       80%

-Lloji i kolateralit të pranuar:              pasuria e patundshme që do të blihet

 

Interesi i kredisë

Kontrata e kredisë që do të lidhë qytetari do të jetë do të jetë me interes fiks për pjesën që i takon qytetarit deri në 3%, ndërsa luhatjet mbi këtë normë interesi janë në ngarkim të buxhetit të shtetit.

Kohëzgjatja e kredisë

Kohëzgjatja e kredisë është në varësi të moshës së aplikantit dhe përcaktohet rast pas rasti nga banka.

Të ardhurat e familjeve:        Niveli maksimal dhe minimal i të ardhurave të familjeve sipas strukturës së apartamentit që ato përfitojnë dhe  kufiri maksimal i kredisë   është si vijon në tabelë:

 

Nr. Numri i

përfituesëve

Struktura e familjes Struktura e apartamentit Kufiri maksimal i kredisë Niveli minimal i të ardhurave Niveli maksimal i të ardhurave
1  

 

62

1 garsonierë 3,090,000 Paga minimale 41710
2 2 garsonierë 3,090,000 73368
3 3 1+1 3,708,000 88144
4 4 2+1 4,326,000 100517
5 5-6 3+1 5,253,000 103098

 

Kufiri maksimal përbën kriter skualifikues, kurse kufiri minimal një nivel orientues.

Kategorizimi i familjeve që përfitojnë banesë me kosto të ulët, nëpërmjet kredisë me kushte lehtësuese

Përfitojnë banesë me kosto të ulët, nëpërmjet subvencionit të interesave të kredive;

 1. Familjet apo individët që në kohën e paraqitjes së kërkesës nuk kanë pasur në pronësi një banesë të paktën 5 vitet e fundit

 

 1. Familjet që zotërojnë sipërfaqe banimi nën normat e strehimit

 

 1. Familjet e dëbuara apo të nxjerra forcërisht nga banesat e palegalizuara për efekt të zbatimit të planeve rregulluese

 

 1. Bëjnë pjesë në një nga pikat 1,2,3 dhe kanë të ardhura brenda kufijëve të përcaktuar sipas akteve ligjore (shih tabelën përkatëse)

-Përparësi do të kenë;

 1. Individët e rinj dhe familjet që kanë në përbërje një çift të ri,

2.Familjet e mesme, duke patur parasysh që në fund të kredisë mosha e aplikantëve të mos jetë më shumë se 65 vjeç,

për shkak se;

-Programi ka ndikim të gjatë në kohë,

-Mund ta përballojnë masën e kredisë  për shkak të moshës dhe nivelit të të ardhurave që mund të disponojnë.

 

Shënim:   Ky program për vetë specifikën që ka  nuk është për familje në nevojë, të papunë, me probleme sociale, por për familje me prindër të aftë për punë.

Proçedurat dhe afati i aplikimit:

Qytetarët e interesuar do të tërheqin pranë Drejtorisë së Marrëdhënieve me Publikun pranë Bashkisë Vlorë  formularin e kërkesës dhe listën e dokumentave  që duhet të plotësojnë, sipas  VKM Nr.384 datë 12/06/2019 “Për përcaktimin e dokumentacionit për të përfituar strehim sipas çdo programi social të strehimit dhe të afateve e të proçedurave të miratimit nga organet e vetëqeverisjes vendore”, ose do t’i shkarkojnë drejtpërdrejt nga ky njoftim në faqen zyrtare të Bashkisë në internet.

Paraqitja e dokumentacionit të plotësuar do të bëhet pranë drejtorisë së mësipërme dhe do të  regjistrohen me  numër protokolli.

Aplikimet do të  fillojnë në datën e shpalljes së këtij njoftimi dhe  do të vazhdojnë  për dy muaj.

Struktura përgjegjëse për strehimin pranë Drejtorisë së Infrastrukturës dhe Investimeve Publike do të ofrojë ndihmë active për plotësimin e formularëve të aplikimit dhe dokumentacionit  për  cilindo aplikues që ka nevojë, duke u kujdesur veçanërisht për individët me aftësi të kufizuar.

Përzgjedhja e aplikimeve

Lista e përfituesëve dhe dokumentacioni përkatës  do të vlerësohen nga komisioni i strehimit të Bashkisë Vlorë mbi bazën e sistemit të pikëzimit. Sektori i strehimit do të njoftojë të gjithë aplikantët jofitues për këtë vendimmarrje.

Aplikantët jofitues mund të paraqesin ankesat e tyre pranë kryetarit të bashkisë lidhur me skualifikimin.

Miratimi i listës së përfituesëve do të bëhet me Vendim të Këshillit të Bashkisë Vlorë.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacioni që duhet të paraqesin aplikantët  është si vijon:

 1. Për të dhënat personale të aplikantit:
 2. Çertifikatë e lindjes së aplikantit
 3. Vërtetim për vendbanimin në njësinë e vetëqeverisjes vendore
 4. Për vërtëtimin e kushteve familjare :
 5. Çertifikatë familjare
 6. Vendim i gjykatës që i lë në ngarkim fëmijët për çiftet e divorcuara
 • Për vërtetimin e kushteve sociale:
 1. Vërtetim i komisionit mjekësor të përcaktimit të aftësisë së kufizuar për individë me aftësi të kufizuara
 2. Vërtetim përkatës nga institucioni ku ka qenë i strehuar dhe librezë e jetimit, dhënë nga institucioni shtetëror i autorizuar.
 3. Dokument që vërteton se ka mbetur i pastrehë, si rezultat i lirimit të banesave, ish-pronë e subjekteve të shpronësuara
 4. Dokument i lëshuar nga institucionet përkatëse shtetërore për personat që kanë statusin emigrant, punëtor emigrant, azilkërkues
 5. Dokument i lëshuar nga institucionet përkatëse shtetërore për familjet e policëve të rënë në detyrë, që u përkasin Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, etj
 6. Urdhër mbrojtje lëshuar nga gjykata për viktimat e dhunës në familje
 7. Vetëdeklarim nëse individi/familja i përket pakicës kombëtare rome ose egjiptiane
 8. Dokument i lëshuar nga institucionet përkatëse për të miturit në konflikt me ligjin
 9. Vetëdeklarim se i përket grupimit LGBTI
 10. Vërtetim me çertifikatë familjare se individi i përket kategorisë vajzë-nënë
 11. Për vërtetimin e kushteve ekonomike
 12. Vërtetim i të ardhurave neto të familjes, me vërtetim nga punëdhënësi për pozicionin dhe pagën e aplikantit dhe të personave të tjerë të familjes, që janë në marrëdhënie pune
 13. Dokumentin nga organet tatimore dhe ato të sigurimeve shoqërore për derdhjen e kontributeve, për të gjithë anëtarët e vetëpunësuar të familjes
 14. Vërtetim nga zyra e ndihmës dhe përkujdesjes pranë njësive të vetëqeverisjes vendore për anëtarët e familjes të përfshirë në programin e ndihmës ekonomike dhe të pagesës për personat me aftësi të kufizuar
 15. Vërtetim nga zyra e punësimit të njësisë vendore përkatëse për personat e përfshirë në programin e pagesës së papunësisë
 16. Vërtetim nga organet e sigurimeve shoqërore për personat në pension.
 17. Për vërtetimin e kushteve të strehimit
 18. Vërtetim nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme për pronat që disponohen në emër të secilit anëtar të familjes dhe nuk kanë kryer asnjë transaksion për tjetërsimin e pronësisë, të paktën 5 vitet e fundit, përveç rastit kur pronësia mbi të ka humbur për shkak të një fatkeqësie, ose force madhore.
 19. Vërtetim nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme për sipërfaqen e pronës, që zotëron familja, apo ndonjë anëtar i saj, kur banesa është nën normat e strehimit në fuqi
 20. Vërtetim nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme se nuk figuron e regjistruar asnjë pronë, e cila mund të përdoret edhe për strehim, për çdo anëtar të familjes, që ka ndryshuar vendbanim për efekt punësimi.
 21. Akt-verifikimi nga njësia vendore për

-banesat rrezik shembje

-rastet kur familja ka mbetur e pastrehë, si rezultat i fatkeqësive natyrore

-banesat që prishen ose përjashtohen nga procesi legalizimit

-vendim i gjykatës për familjet që humbasin banesën për shkak të zbatimit të vendimit të gjykatës

Akti i verifikimit nga njësia vendore për familjet rome/egjiptiane, që banojnë në banesa individuale, ose struktura, të cilat klasifikohen si banesë.

 

 

FORMATI I SISTEMIT TË PIKËZIMIT

KRITERET E PIKËZIMIT Pikët
1.1 KUSHTET E STREHIMIT Totali 30
A Nuk disponon apartament në pronësi 7
B Banojnë në banesa rrezik shembje 4
C Banojnë në banesa të mbipopulluara, sipas përcaktimeve dhe normave në fuqi 4
Ç Kanë ngelur ose rrezikojnë të ngelen të pastreha, si rezultat i fatkeqësive natyrore ose zbatimit të një vendimi gjyqësor 5
D Familjet e dëbuara apo të nxjerra forcërisht nga banesat e palegalizuara, për shkak të investimeve publike 10
1.2 KUSHTET FAMILJARE Totali 28
A Familje njëprindërore që kanë në ngarkim fëmijë 5
B Persona në pension, që nuk janë strehuar në institucionet e përkujdesjes shoqërore. 3
C Familje me më shumë se katër fëmijë 5
Ç Çiftet me moshë totale  jo më të madhe se 60 vjeç 15
1.3 KUSHTET SOCIALE 22
A Personat me aftësi të kufizuar 3
B Personat me statusin e jetimit që nga çasti i daljes nga qendrat e përkujdesit shoqëror deri në 30 vjeç 3
C Emigrant i rikthyer, punëtor emigrant 5
Ç Familje të policëve të rënë në detyrë 5
D Viktima të dhunës në familje 3
E Anëtarë të komunitetit  rom dhe egjiptian 3
1.4 KUSHTET EKONOMIKE 30
A Familje me të ardhura brenda kufijëve të miratuar 30
B Familje me të ardhura jashtë kufijëve 0

 

Shënim: Pikët maksimale që mund të përfitojë një familje janë 100.

You may also like...