NJOFTIM PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT TË BANESAVE ME KOSTO TË ULËT, NËPËRMJET SUBVENCIONIMIT TË INTERESAVE TË KREDIVE NGA BUXHETI I SHTETIT

Në zbatim të ligjit nr.22/2018 datë 03.05.2018 “Për strehimin social”, neni 44, 47, 48, të VKM Nr.453 datë 03.07.2019 ” Për masën e subvencionimit të interesave të kredisë dhe proçedurën e dhënies së tij...