Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist në Drejtorinë e Integrimit Europian dhe Investimeve të Huaja

Drejtoria e Burimeve Njerëzore Bashkisë Vlorë bazë nenit 22 ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe Kreut II VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”, per procedurëne pranimit shërbimin civil, shpall:

 

Aplikantët e kualifikuar për vazhduar procedurën e pranimit shërbimin civil:

1. Albana Naçi
2. Bledar Selmanaj
3. Daniva Jaupaj
4. Fatime Hasani
5. Fation Rustemi
6. Suela Koçiaj

Procedura e konkurrimit do zhvillohet datën 02 Nentor 2021, ora 11:00 ambientet e Bashkisë Vlorë. 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...