LEGJISLACIONI DHE AKTET E BRENDSHME RREGULLATORE

Fusha e organizimit dhe funksionimit të bashkisë

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
Ligji nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”
Ligji Nr.7850 datë.29.7.1994 Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë, të ndryshuar
Ligji Nr.8116datë.29.03.1996 Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë, të ndryshuar
Ligji Nr 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”.
Ligji Nr.9154, datë 6.11.2003 “Për Arkivat”

 

Fusha e veprimtarisë ekonomiko-financiare


Ligji nr. 68/2017 ”Për financat e veteqeverisjes vendore”,
Ligji nr. 9936, datё 26.06.2008, “Pёr menaxhimin e sistemit buxhetor nё Republikёn e Shqipёrisё”, të ndryshuar,
Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të ndryshuar,
Udhëzimi i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 23 datë 30.07.2018 “Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesem të NJQV”,
Udhëzimi i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 9 datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit te buxhetit”;
Ligiit nr,9228, date 29.04.2004, “Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”,
Udhëzim nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”
Udhëzimin Nr.30, datë 27.12.2011 , “Për menaxhimin e aktiveve të njësive të qeverisjes vendore”,i ndryshuar;
Udhëzimin Nr 16, datë 20.07.2016 “ Për përgjegjëesitë e kordinatorit të menaxhimit financiar dhe kontrollit të riskut në njësinë publike”;
Udhëzim Nr.21, date 25.10.2016 “Për nëpunësit zbatues të të gjitha niveleve”.
VKM Nr.54, datë.05.02.2014 “Per përcaktimin e kritereve, procedurës dhe mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore” të ndryshuar
Ligji Nr.10296 datë. 08.07.2010“Për Menaxhimin financiar dhe kontrollin“, të ndryshuar
Ligji 109/2017 “ Për buxhetin e vitit 2018“.
Ligji Nr.8561 datë. 22.12.1999 „Për shpronesimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurise pronë private për interes publik“ te ndryshuar
Ligji 9632, date 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” të ndryshuar

Fusha e transparencës dhe pjesëmarrjes qytetare

 Ligji nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil”
Ligji nr.9131 datë 08.09.2003 “Për Rregullat e Etikës në Administratën Publike”
Ligji nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”
Ligjin nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”
Ligji nr.9887 datë 10/03/2008,“Për mbrojtjen e të dhënave personale” ndryshuar
Ligji nr.9367 datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar
Ligji nr.10279 datë 20/05/2013 “Për Kundërvajtjet Administrative”

 

Fusha e infrastrukturës dhe shërbimeve publike

Ligji nr. 107/2014 “Mbi Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”
VKM 671, datë 29/07/2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”
Ligji nr.175/2011 “Për planin kombëtar të menaxhimit të integruar të mbetjeve”,
VKM nr.319/2018 “Llogaritja e kostos për menaxhimin e integruar të mbetjeve”,
Ligji nr.9220 , date 15.04.2004  “Për shërbimin publik  të varrimit “, i ndryshuar me ligjin Nr.80/2014 me te njejtin titull
Ligji Nr.109 /2018 “ Per statusin e deshmorit”
Ligji nr.8378 ,”Kodi rrugor i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar
Ligji nr.8308, date 18.03.1998 “Për transportet rrugore ” i ndryshuar
Ligji nr.8450, “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës,të gazit dhe nënprodukteve të tyre”
Ligji Nr.10/2016 datë 11.2-2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 8308 datë 18.03.1998”Për transportet rrugore”, I ndryshuar

VKM Nr.325 datë 19.03.2008 “Për miratimin e rregullave për pranimin në veprimtarinë e operatorit të transportit rrugor të mallrave dhe udhëtarëve, si dhe për njohjen e dokumentave zyrtare , te caktuara për këta operatorë.

Udhëzimi i MIT nr.15 datë 24.07.2007 “Për kriteret dhe procedurat e lëshimit të licencave , autorizimeve dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugorë”

Udhëzimi i MIT Nr.5627 datë 18.11.2016”Për përcaktimin e kritereve dhe rregullave dhe dokumentatcioni për lëshimin e  veprimtarisë në transportin rrugor të udhëtarëve Brenda vendit” I ndryshuar.

Udhëzimi nr.5628 datë 18.11.2016”Mbi miratimin e  rrjetit të linjave  ndërqytetase “, I ndryshuar.

Ligji 8450 datë 24.02.1999 “Për përpunimin , transportimin dhe tregtimit , naftës ,gazit dhe nënprodukteve të tij”

VKM Nr.970 datë 02.12.2015 “Për përcaktimin  e procedurave dhe kushteve për dhënien e licencave  për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të tij”

VKM Nr.344 datë 19.04.2017 “Për disa shtesa e ndryshime në VKM 970 datë 02.12.2015…..”

VKB  nr.61 datë 27.10.2016”Mbi miratimin e linjave rrethqytetase, oraret për cdo linjë”

VKB Nr. 43 datë 21.12.2016 “Mbi miratimin e linjave rrethqytetase të Bashkisë Vlorë”

VKB Nr.13 datë 28.04.2017 “Mbi miratimin e linjave rrethqytetase të Bashkisë Vlorë”

VKB nr. 68 datë 28.06.2018 “ Mbi miratimin e vendqendrimeve të automjeteve taksi Bashkisë Vlorë, kriteret për organizimin dhe funksionimin e shërbimit taksi ”

VKB Nr.18 datë 31.03.2004”Mbi zgjerimin e transportit qytetas”

VKB Nr.22 datë 20.05.2010 “Mbi një shtesë në VKB 18 datë 31.03.2004…”

VKB nr.17 datë 31.3.2011 “Mbi një shtesë në VKB 18 datë 31.03.2004…”

VKB nr.27 datë 14.05.2015”Mbi saktësimine  e stacioneve të qëndrimit të linjave qytetase”

Shkresat e dërguara nga MF për tarifat ne shërbimin e transportit të udhëtarëvë dhe mallrave

VKB Nr.88 date 24.12.2020 “Për miratimin e taksave dhe tarifave ne Bashkine Vlore”

 

Fusha e shërbimeve sociale

Ligji nr. 18/2017 “Për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës”;
Ligji nr. 9669, datë 18.12.2006 “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, i ndryshuar;
Ligji nr. 47/ 2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. nr. 9669, datë 18.12.2006 “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, i ndryshuar” ;
VKM nr. 149, datë 13.3.2018 “Për kriteret, dokumentacionin dhe proçedurat per evidentimin e familjes kujdestare për fëmijët pa kujdes prindëror dhe masës së financimit për shpenzimet e fëmijës së vendosur në familje kujdestare”;
VKM nr. 578, datë 3.10.2018 “Për proçedurat e referimit e të menaxhimit të rastit, hartimin dhe përmbajtjen e planit individual të mbrojtjes, financimin e shpenzimeve për zbatimin etij, si dhe zbatimin e masave të mbrojtjes”;
VKM nr. 518, datë 4.9.2018 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror komunitar e rezidencial, kriteret, procedurat për për përfitimin e tyre dhe masën e shumës për shpenzime personal për përfituesit e shërbimit të organizuar”;

VKM Nr.327 , date 02.06.2021 “ Per mekanizmin e bashkerendimit te punes ndermjet autoriteteve pergjgegjese per referrimin e rasteve te dhunes ne marredheniet familjare , si dhe procedimin e tij per mbeshtetjen e rehabilitimin e viktimave te dhunes “ Ne mbeshtetje te nenit 100 te kushtetutes dhe te pikes 8 te nenit 8, te ligjit nr.9669 , date 18.12.2006 “ Per masa ndaj dhunes ne marredheniet familjare “, te ndryshuar , me propozimin e ministrit te Shendetetesise dhe Mbrojtjes Sociale.

Ligji Nr.125/2020 “ Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr.9669 , date 18.12.2006 “ Per masa ndaj dhunes ne marredheniet familjare “ te ndryshuar ne mbeshtetje te neneve 78 dhe 83 , pika 1 te Kushtetutes , me propozimin e deputeteve .

Njesia e Mbrojtjes se Femijeve , Udhezim Nr.262 date 26.05.2021 “ Per miratimin e metodologjise se punes per menaxhimin e rastit te femijes ne konflikt me ligjin nga PFM .

Ligji nr. 22/2018 “Për strehimin social”.

VKM Nr.384 datë 12/06/2019 “Për përcaktimin e dokumentacionit për të përfituar strehim sipas çdo programi social të strehimit dhe të afateve e të proçedurave të miratimit nga organet e vetëqeverisjes vendore”,

VKM Nr.453 datë 03.07.2019 “ Për masën e subvencionit të interesave të kredisë dhe proçedurën e dhënies së tij për familjet që përfitojnë banesë me kosto të ulët, me kredi të lehtësuar nga shteti”,

VKM Nr.362 datë 29.05.2019 “Për kriteret e dhënies së subvencionit të qirasë për kategoritë që gëzojnë përparësi në subvencionin e qirasë në tregun e lirë, nëpërmjet buxhetit të shtetit dhe mënyrën e llogaritjes së tij”,

VKM Nr.459 datë 3.7.2019 “Për rregullat për administrimin e kërkesave të njësive të vetëqeverisjes vendore për fonde nga buxheti i shtetit për subvencionimin e qirasë dhe uzufruktit, mënyrën e financimit të subvencionit, monitorimin dhe bashkëpunimin ndërmjet njësive të vetëqeverisjes vendore dhe ministrisë përgjegjëse për strehimin”,

VKM Nr.454, datë 03.07.2019 ”Për kriteret dhe proçedurat e përfitimit e të dhënies së granteve konkurruese për përmirësimin e kushteve të objekteve dhe banesave ekzistuese”

Ligji Nr.9355,datë 10.03.2005, “Për Ndihmën dhe Shërbimet Shoqërore”, i ndryshuar.
Ligji Nr.8626, datë 22.6.2000 “Statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”, i ndryshuar.
Ligji Nr.8098, datë 28.03.1996 “Për statusin e të vërbërit”,i ndryshuar.
Ligji nr.7889, datë 14.12.1994 “Statusi i invalidit”
VKM Nr. 955 dt. 07.12.2016 ”Për përcaktimin e kritereve të procedurave, dokumentacionit dhe masës së perfitimit të ndihmës ekonomik”, i ndryshuar.
VKM nr.277 date 18.06.1997 “Për përfitimet nga statusi i të verbrit”, i ndryshuar
VKM nr.31, datë 20.1.2001 “Për përfitimet nga statusi i invalidit, paraplegjik dhe tetraplegjik”, i ndryshuar.
VKM nr.618 date 07.09.2006 “Për përcaktimin e kritereve, të dokumentacionit dhe masës së përfitimit të pagesës për përsonat me aftësi të kufizuar” , i ndryshuar.
VKM nr.869, datë 18.6.2008 ‘Për zbatimin e ligjit nr.7889, datë 14.12.1994 “Statusi i invalidit”, i ndryshuar.
Udhëzim nr. 3 datë 17.02.2017 “Mbi zbatimin e vendimit nr.955 datë 07.12.2016 të Keshillit te ministrave.
Udhëzim nr.4 datë 17.02.2017 “Për përllogaritjen e perfitimit të ndihmes ekonomike”, i ndryshuar.
Udhëzimit nr. 5 datë 17.02.2017 “Për përdorimin e fondit te kushtezuar per bllok ndihmen ekonomike deri ne 6%” i ndryshuar.
Udhëzimi nr.8 datë 25.2.2015 “Për planifikimin e fondeve për ndihmën ekonomike”, i ndryshuar.
Udhëzim i Ministrit Nr.2365, datë 26.11.2008 “Mbi zbatimin e Vendimit Nr.277, datë 13.06.1997 “Për përfitimet nga statusi i të verbërit”.
Udhëzim nr.19, datë 30.08.2016 “Mbi zbatimin e vendimit nr.31, datë 20.01.2001, të këshillit të ministrave, “Për përfitmin nga statusi i invalidit, paraplegjik dhe tetraplegjik”, të ndryshuar”.
Udhëzim nr.17, datë 30.08.2016 “Mbi zbatimin e vendimit nr.618,datë 07.09.2006, të këshillit të ministrave për përcaktimin e kritereve të dokumentacionit dhe masës së përfitimit të pagesës për personat me aftësi të kufizuar”,të ndryshuar.

Fusha e kulturës, sportit dhe shërbimeve argëtuese

 

Ligj nr.10352, date 18.11.2010 “ Per artin dhe kulturen “

Ligji nr.79/2017 “ Per sportin “ ndryshuar me ligj nr.105/2020

 

Fusha e mbrojtjes së mjedisit

Ligj nr.9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor në R.SH”, i ndryshuar;
Ligj nr.9774, datë 12.07.2007 “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis” i ndryshuar
Udhëzim nr.8, datë 27.11.2007 “Për nivelin kufi të zhurmave në mjedise të caktuara”.

Ligji nr.10431 , date 09.06.2011 “ Per mbrojtjen e mjedisit”

Ligji nr.9587, date 20.07.2006 “ Per mbrojtjen e biodiversitetit (i ndryshuar)

Ligji nr.10440 , date 07.07.2011 “ Per vleresimin e ndikimit ne mjedis “ ( i ndryshuar)

Ligji nr.10448, date 14.07.2011 “ Per lejet e mjedisit “ ( i ndryshuar)

Ligji nr.10463, date 22.09.2011” Per menaxhimin e integruar te mbetjeve “( i ndryshuar)

VKM nr.452, date 11.07.2012 “ Per lendfillet e mbejeve “

VKM nr.247, date 30.04.2014 “Per percaktimin e rregullave , te  kerkesave te procedurave per informimim dhe perfhirjen e prublikut ne vendimarrjen mjedisore”

 

Fusha e bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit

 

Ligji  Nr.20/2020 “ Per perfundimin e proceseve kalimtare te pronesise ne Republiken e Shqiperise”

VKM  Nr.1174 , date 24.12.2020 “ PËR PROCEDURAT E REGJISTRIMIT TË AMTP-VE, SAKTËSIMIN E KUFIJVE E SIPËRFAQEVE, SI DHE NORMAT PËR SIPËRFAQET SHTETËRORE SHTESË E PRONAT SHËRBYESE”  Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 9, të nenit 10

Vkm  Nr.1182 datë 24.12.2020 ”Për miratimin e rregullave të lëshimit të akteve të kalimit në pronësi pa shpërblim të tokës bujqësore dhe të modelit të aktit individual të kalimit në pronësisë të tokës bujqësore”

Ligji  Nr.111/2018 “ Per kadastren “

Fusha e zhvillimit ekonomik vendor

 

Ligji nr. 9936, datё 26.06.2008, “Pёr menaxhimin e sistemit buxhetor nё Republikёn e Shqipёrisё”, të ndryshuar,
Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të ndryshuar,
Udhëzimi i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 23 datë 30.07.2018 “Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesem të NJQV”,
Udhëzimi i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 9 datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit te buxhetit”;
Ligiit nr,9228, date 29.04.2004, “Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”,
Udhëzim nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”
Udhëzimin Nr.30, datë 27.12.2011 , “Për menaxhimin e aktiveve të njësive të qeverisjes vendore”,i ndryshuar;
Udhëzimin Nr 16, datë 20.07.2016 “ Për përgjegjëesitë e kordinatorit të menaxhimit financiar dhe kontrollit të riskut në njësinë publike”;
Udhëzim Nr.21, date 25.10.2016 “Për nëpunësit zbatues të të gjitha niveleve”.

 

Fusha e sigurisë publike

Ligjit nr.8224/1997, “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë të Bashkisë dhe të Komunës “, i ndryshuar,

Ligji Nr.45/2019 , date 18.10.2019 “ Per mbrojtjen civile”

VKM Nr.329 date 16.05.2013 “ Per kriteret dhe procedurat e dhenies se ndihmes shteterore finaciare , per mbulimin e demeve te shkaktuar nga fatkeqesi natyrore ose fatkeqesi te tjera te shkaktuara nga veprimtaria njerezore”.

Ligji Nr.152/2015 “ Per sherbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimin”

VKM Nr. 366, datë 18.5.2016 “Për transferimin në pronësi të bashkive të pronave të paluajtshme dhe të luajtshme shtetërore të shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit dhe për disa ndryshime në vendrimin nr. 1691, datë 10.10.2007, të KM, “Për miratimin e listës së inventarit të provave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi, administrimi Ministrisë së Brendshme, për prefektët në qarqe dhe nënprefektët, administratën e tyre, për drejtorinë e përgjithshme të emergjencave civile (drejtorinë e PMNZSH-së)”;

VKM Nr. 707, datë 12.10.2016 “Për tarifën e shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, të ofruar nga Bashkitë e pajisura me stacione të këtij shërbimi, në territorin e Bashkive që nuk kanë stacione të shërbimit të MZSH-së”;

VKM Nr. 784, datë 9.11.2016 “Për mënyrën dhe kriteret e llogaritjes së shpenzimeve të ndërhyrjes për shuarjen e zjarreve në objektet e siguruara nga zjarri dhe administrimin e përdorimin e të ardhurave, për llogari të shërbimit vendor të MZSH-së”;

VKM Nr. 895, datë 21.12.2016 “Për kriteret e ecurisë dhe fitimit të gradave, njësimin e funksioneve korresponduese për cdo gradë, paraqitjen, formën dhe specifikimet teknike të gradave të shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”;

VKM  Nr. 294, datë 5.4.2017 “Për miratimin e listës së bashkive të cilat do të ngrenë stacione të shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”;

VKM Nr. 350, datë 19.4.2017 “Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve të shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”;

VKM Nr. 447, datë 22.5.2017 “Për shpërndarjen e fondit të investimeve për funksionin e shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin në disa njësi të vetëqeverisjes vendore, për vitin 2017”.

Udhëzimi Nr. 588, datë 26.10.2016 “Për mënyrën e evidentimit, shqyrtimit të kundravajtjeve administrative, procedurat që ndiqen përmasat administrative plotësuese dhe miratimin e procesverbalit të konstatimit të shkeljes”;

Udhëzimi Nr. 27, datë 16.1.2017 “Për klasifikimin e objekteve sipas qëndrueshmërisë dhe rrezikshmërisë ndaj zjarrit”.

Fusha e funksioneve dhe kompetencave të deleguara

Vendime të Këshillit Bashkiak

 

Dokumente politike vendore

Kodi i Etikës
Rregullore e Administratës

You may also like...