NJOFTIM PER NDRYSHIM ORARI PROCEDURA PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist “Pranimi”)

Lloji i diplomës:“Shkenca ekonomike”, niveli minimal idiplomës “Master Shkencor

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,  

Drejtoria e Burimeve Njerëzore në Bshkinë Vlorë, në përfundim të verifikimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se

Kandidati i kualifikuar për vazhduar fazën e dytë vlerësimit është:

1.Zj. Suzana Demaj

Intervista e strukturuar me gojë do tëzhvillohet datën15.07.2020, ora 14:00, ambientet e Bashkisë Vlorë.

You may also like...