NJOFTIM I LISTES SE KANDIDATEVE TE POZICIONIT “PSIKOLOG PËR TË RRITUR” PËR SHËRBIMET MBËSHTETËSE PËR FËMIJËT DHE FAMILJET (SHMFF)

Drejtoria e Burimeve Njerëzore Bashkisë Vlorë bazuar Ligjin Nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës Republikës Shqipërisë”, i ndryshuar, pas perfundimit afatit dorëzimit dokumentacinit shpall:

Aplikantët, për vazhduar procedurën e intervistës strukturuar

 

1. Ana Ramo

Procedura e konkurrimit do zhvillohet datën 04 gusht 2021 ora 11:00 ambientet e Bashkisë Vlorë. 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...