SHPALLJE PËR NGRITJE NE DETYRE DHE PRANIM NGA JASHTE SHERBIMIT CIVIL

(Drejtor Drejtorinë e Infrastrukturës dheInvestimeve Publike)

Lloji i diplomës: “I LARTË” niveli minimal idiplomësMaster shkencor

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë bazë nenit 26, ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, sidhe Kreut II dhe III VKM nr. 242, datë 18.03.2015 njofton se për plotësimin e vendit të lirë të punës me procedurën e lëvizjes paralele nuk shpallet asnjë kandidat.

këto kushte plotësimi i këtij vendi lirë pune do vazhdojëme procedurën e ngritjes ne detyrë dhe pranim nga jashtesherbimit civil.

 

Njoftimi i aplikantëve me këtë procedurë do bëhet faqen e Shërbimit Kombëtar Punësimit dhe atë BashkisëVlorë datën 13.08.2021

 

Procedura e konkurrimit do zhvillohet datën 20.08.2021ora 11:00 ambientet e Bashkisë Vlorë.

FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMI ME SHKRIM DHE INTERVISTA

Kandidatët do vlerësohen lidhje me:

Ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjes vendore”
Ligjin nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”
Ligjin nr.107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”
Ligjin nr. 9131 dt. 08.09.2003 “Për rregullat e Etikës në Administratën Publike”
Ligjin nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit
Ligji nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”

MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do vlerësohen lidhje me:

a- deri në 20 pikë për dokumentacionin e dorëzuar
b- deri në 40 pikë për vlerësimin me shkrim
c- deri në 40 pikë për Intervistën e strukturuar me gojë

shumë detaje lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes pikëve, mënyrën e llogaritjes rezultatit përfundimtar i gjeni Udhëzimin nr. 2, datë27.03.2015, Departamentit Administratës Publike“www.dap.gov.al”

http://dap.gov.al/2014-03-21-12-52-44/udhezime/426-udhezim-nr-2-date-27-03-2015

DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURRIMIT

Data e daljes rezultateve paraprake konkurrimit do te jetebrenda dates 30.08.2021

You may also like...