Njoftim për listën e verifikuar – “Specialist I Kontrollit në Terren” në Drejtorinë e të Ardhurave Vendore, Bashkia Vlorë.

Njoftim për listën e verifikuar – “Specialist I Kontrollit nëTerren Drejtorinë e Ardhurave Vendore, Bashkia Vlorë.  

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore Bashkisë Vlorë bazë nenit 22 ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe Kreut II VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”, per procedurëne pranimit shërbimin civil, shpall:

 

Aplikantët e kualifikuar për vazhduar procedurën e pranimit shërbimin civil:

1. Andi  Brahimaj

2. Arlind Billa

3. Arnist Bejaj

4. Denata Llane

5. Emi Aliu

6. Endri  Nushi

7. Joni Pulaj

8. Klevis Shkurti

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 14 nëntor 2022 ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë. 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...