Njoftim për vend të lirë pune

​​BASHKIA VLORË

_________________________________________________________________________

Njoftim për vend të lirë pune

Specialist i Komunikimit dhe PR

mbёshtetje Ligjit nr.139/2015, “Pёr vetëqeverisjenvendore”, Ligjit nr. 7961,datë 12.07.1995 “Kodi i punës iRepublikës Shqipërisë” (i ndryshuar); VKB Nr. 36, date 28.03.2019 “Për Ngritjen  e  Ndërmarrjes  Publike Bashkiake  për  Menaxhimin  e  Mbetjeve  Urbane  Bashkisë Vlorë”, Bashkia e Vlorës shpall konkursin përplotësimin e vendit  vakant për stafin e NdërrmarrjesPublike për Menaxhimin e Mbetjeve Urbane Bashkisë Vlorës (MIM Vlorë) si mëposhtë:

Specialist i Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Publikun

Detyrat Kryesore do kryej personi në këtëpozicion:

Përgjegjës për përcjelljen e punës MIM Vlorë tek palëte jashtme interesuara (publiku) dhe palët e interesuara brendshmi duke përfshirë furnitorët, financuesit dhe institucionet qeveritare.
Promovon dhe luan rol në njohjen e synimeve, objektivave, vlerave, arritjeve dhe ndërgjegjësimitmjedisor MIM Vlora gjitha grupet e palëve interesuara.
Ndihmon në promovimin e edukumit të qytetarëve nësuport të ndryshimeve shërbimet e mbetjeve.
Punon ngushtësisht me Drejtorin për siguruarshpërndarjen e saktë dhe kohë informacionit tekpalët e duhura interesuara.
Përgjegjës për planifikimin dhe menaxhimin e duhur dhetransparent buxhetit PR dhe Komunikimit.
Ndjek përditësimin dhe publikimin e informacioneve dhe lajmeve në kohë reale në faqen zyrtare Web të instuticionit, dhe web-et e mediave të shkruara, rrjeteve sociale mbi pasqyrimin e inisiativave, aktiviteteve dhe shërbimeveofruara nga MIM Vlorë dhe Bashkia.
Monitoron median vizive dhe te shkruar dhe mban marredheniet me median per pasqyrmin e eventeve te institucionit.
Punon për dizenjime të banerave, fletepalosje, foto-video sensibilizuese për nismat që ndërmerr ndermarrja për krijimin e vizibilitetit të saj.
Koordinon aktivitetet me sektorët e tjerë të MIM Vlorë dhe me institucionet e Bashkisë Vlorë, për të bërë të mundur mbarëvajtjen e aktiviteteve të ndryshme;
Menaxhon në mënyrë efiçente burimet njerëzore dhe materiale të domosdoshme për aktivitetet.
I propozon Drejtorit të Përgjithshëm masën dhe sasinë e burimeve materiale, financiare dhe njerëzore që nevojiten për realizimin e objektivave dhe misionit të saj dhe MIM Vlorë.  
Kryen detyra të tjera të ngarkuara nga Drejtori i Përgjithshëm.

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

Të zotërojë diplomë të nivelit master, në degët: Marketing, shkenca shoqërore, filologjike, IT.
Të ketë përvoja të mëparshme pune preferohet 3 vjet në fushën e PR dhe marketingut apo aktivitete te ngjashme në mjedise publike apo private;
Të ketë njohuri mbi proceset e PR dhe Komunikimit, vecanërisht cfarë është e nevojshme për të arritur mbulimin dhe nivelet e kërkuara të komunikimit;
Aftësi për të shkruar dokumente të qarta, koncize dhe të sakta për publikim;
Njohuri për platformat kryesore të mediave sociale duke përfshirë Facebook, Twitter, You Tube, etj., përditësimit dhe përmbajtjes së mediave sociale;
Njohuri të procesit të prodhimit të shtypit dhe aktiviteteve shoqëruese duke përfshirë dizajnin grafik dhe mbajtjen e faqeve te internetit.
Aftësi për të punuar në mënyrë proaktive, duke kërkuar dhe maksimizuar të gjitha mundësitë për një angazhim më të gjerë dhe pozitiv me palët e interesuara;
Aftësia për të folur me siguri në publik;
Të ketë aftësi të mira profesionale, analitike, organizative, etikë të lartë, komunikimi dhe të punës në grup;
Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
Leje drejtimi e klasit B.

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

a- Jetëshkrim i aplikantit (CV)
b- Fotokopje letërnjoftimit (ID);
c- Fotokopje noterizuar diplomës
d- Fotokopje norterizuar listës notave
e- Fotokopje librezës punës ( gjitha faqet vërtetojnë eksperiencën punë);
f- Vetëdeklarim gjendjes gjyqësore.
g- Çertifikata kualifikimi, trajnimi (në rast se ka)
h- Vlerësim pune nga punëdhënësi i fundit.
i- Dëshmi të gjuhëve të huaja (në rast se ka)

Si të aplikoni:

Nëse jeni të interesuar për të aplikuar për këtë pozicion, jeni të lutur të dorëzoni dokumentat e cituara më sipër  me  postë  apo drejtpërsëdrejti në Zyrwn e Informacionit te Bashkise se Vlorës në adresën: Sheshi “4 Heronjte”, Vlora, ose në adresën elektronike burimenjerezore@vlora.gov.al brenda datës 28 Dhjetor2021.

Kandidatët do vlerësohen lidhje me:

a- Njohuritë, aftësitë, kompetencën lidhje me pozicionin punës nëpërmjet intervistës me gojë; 60 pikë

b- Eksperiencën e tyre mëparshme; (CV, kualifikimet, trajnimet etj.) 40 pike

përfundim vlerësimit kandidatëve, Bashkia e Vlorës do t’i njoftojë kandidatët individualisht mënyrëelektronike për rezultatet (nëpërmjet adresës e-mail) dhe do shpallë fituesin faqen zyrtare dhe stendat e informimit publikut Bashkisë Vlorë.

Sigurojmë gjithë aplikantët se aplikimi juaj do të trajtohet me konfidencialitet të larë dhe sipas ligjit nr.9887, datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” dhe Udhëzimin nr.42, datë 22.07.2014 të Republikës së Shqipërisë.

You may also like...