Njoftim për vend të lirë pune

​​BASHKIA VLORË

_________________________________________________________________________

Njoftim për vend të lirë pune

Përgjegjës i Trajtimit të Mbetjeve

mbёshtetje Ligjit nr.139/2015, “Pёr vetëqeverisjenvendore”, Ligjit nr. 7961,datë 12.07.1995 “Kodi i punës iRepublikës Shqipërisë” (i ndryshuar); VKB Nr. 36, date 28.03.2019 “Për Ngritjen  e  Ndërmarrjes  Publike Bashkiake  për  Menaxhimin  e  Mbetjeve  Urbane  Bashkisë Vlorë”, Bashkia e Vlorës shpall konkursin përplotësimin e vendit  vakant për stafin e NdërrmarrjesPublike për Menaxhimin e Mbetjeve Urbane Bashkisë Vlorës (MIM Vlorë) si mëposhtë:

Përgjegjës i Trajtimit të Mbetjeve (MRF)

Detyrat Kryesore do kryej personi në këtëpozicion:

Mbështet në menaxhimin e përgjithshëm Drejtorin për të kryer: planifikimi e veprimit dhe zbatimit të punës në ndërmarrje;
Përgjegjës për mirë funksionimin e MRF-së, mirëmbajtjen, monitorimin dhe raportimin e performancës.
Punon për zhvillimin e kapaciteteve të stafit, trajnimin dhe monitorimin e performancës;
planifikon, monitoron prokurimin dhe buxhetin e ndërmarrjes;
Përgatitjen e menaxhimin e stafit dhe përcaktimin e orarit tëpunës;
Udhëzon dhe mbikëqyr stafin e MRF-së (përgjegjësit, teknikët e mirëmbajtjes, operatorët e impianteve/pajisjeve celulare, pikat, klasifikuesit dhe punëtorët e përgjithshëm);
Mat dhe kontrollon në mënyrë të vazhdueshme hyrjet dhe darjet për të siguruar që të gjitha proceset të funksionojnë në mënyrën më efikase;
Udhëzon dhe mbikëqyr personelin e caktuar për PCP-në (përgjegjësi, operatorët e impianteve/pajisjeve të lëvizshme dhe punëtorët e përgjithshëm);
Siguron arritjen e objektivave të përcaktuara të prodhimit, zhvillon buxhetet operacionale, kontrollon koston dhe standardet e cilësisë dhe siguron zbatimin e planeve të mirëmbajtjes dhe sigurisë.
Planifikon dhe zbaton OHS-në, kryen monitorimin dhe raportimin e treguesve mjedisorë;
Zhvillon teknologjitë e avancuara të trajtimit dhe bashkëpunon me konsulentët.
Siguron funksionimin e qetë të kantierit, duke përfshirë: portën, renditjen, e ngarkimin.
Minimizon kostot e trajtimit dhe operacionit.
Propozon rregullisht mjete për përmirësimin operacional.
Vepron si ndërlidhës, aty ku është e nevojshme, për marrëdhëniet me komunitetin.
Përputhet dhe siguron respektimin e standardeve dhe rregulloreve të Misionit të Menaxhimit të Mbetjeve në Zero për të inkurajuar operacione të sigurta dhe efikase.
Paraqet informacion të arsyeshëm buxhetor dhe analizon të dhënat kundrejt të dhënave nga viti deri më sot dhe buxhetit të vitit të kaluar.
Siguron pastërtinë dhe mirëmbajtjen e pasurisë fizike të MRF përmes inspektimeve dhe programeve të mirëmbajtjes parandaluese me mbikëqyrësit/punonjësit.
Mbikëqyr nevojat e personelit të MRF-së duke përfshirë përzgjedhjen, trainimin dhe trajnimin e punonjësve dhe vlerësimin e performancës së punonjësve. Ofron të dhëna në vendimet e përfundimit, kompensimit dhe promovimit.
Kryen dhe/ose merr pjesë dhe kontribuon në takimet periodike të sigurisë.
Përditëson dhe dorëzon raportet e kërkuara në kohën e duhur.
Kryen detyra të tjera të ngarkuara nga Drejtori i Përgjithshëm.

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

Të zotërojë diplomë të nivelit Master, në degët: Inxhinieri Mekanike, Mjedisi, Ndertimit apo degë të tjera të ngjashme.
Të ketë përvoja të mëparshme pune preferohet 5-8 vjet në pozicione menaxheriale teknike te ngjashme në mjedise publike apo private;
Të ketë njohuri dhe eksperiece dhe interes në pozicionet e menaxhimit të mbetjeve.
Përvojë përkatëse me shëndetin dhe sigurinë operacionale, mirëmbajtjen e pajisjeve, magazinimin, ruajtjen ose administrimin.
Aftësi të forta ndërpersonale dhe aftësi për të menaxhuar njerëzit, për të punuar në ekip, për të zgjidhur problemet dhe për të marrë vendime.
Fleksibilitet dhe mendjehapur për të ndryshuar iniciativat e menaxhimit.
Leje drejtimi e klasit B
Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

a- Jetëshkrim i aplikantit (CV)
b- Fotokopje letërnjoftimit (ID);
c- Fotokopje noterizuar diplomës
d- Fotokopje norterizuar listës notave
e- Fotokopje librezës punës ( gjitha faqet vërtetojnë eksperiencën punë);
f- Vetëdeklarim gjendjes gjyqësore.
g- Çertifikata kualifikimi, trajnimi (në rast se ka)
h- Vlerësim pune nga punëdhënësi i fundit.
i- Dëshmi të gjuhëve të huaja (në rast se ka)

Si të aplikoni:

Nëse jeni të interesuar për të aplikuar për këtë pozicion, jeni të lutur të dorëzoni dokumentat e cituara më sipër  me  postë  apo drejtpërsëdrejti në Zyrën e Informacionit te Bashkise se Vlorës në adresën: Sheshi “4 Heronjte”, Vlora, ose në adresën elektronike burimenjerezore@vlora.gov.al brenda datës 28 Dhjetor2021.

Kandidatët do vlerësohen lidhje me:

a- Njohuritë, aftësitë, kompetencën lidhje me pozicionin punës nëpërmjet intervistës me gojë; 60 pikë

b- Eksperiencën e tyre mëparshme; (CV, kualifikimet, trajnimet etj.) 40 pike

përfundim vlerësimit kandidatëve, Bashkia e Vlorës do t’i njoftojë kandidatët individualisht mënyrëelektronike për rezultatet (nëpërmjet adresës e-mail) dhe do shpallë fituesin faqen zyrtare dhe stendat e informimit publikut Bashkisë Vlorë.

Sigurojmë gjithë aplikantët se aplikimi juaj do të trajtohet me konfidencialitet të larë dhe sipas ligjit nr.9887, datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” dhe Udhëzimin nr.42, datë 22.07.2014 të Republikës së Shqipërisë.

You may also like...