Njoftim për vende të lira pune

                         BASHKIA VLORË

_________________________________________________________________________

Njoftim për vende të lira pune

mbёshtetje Ligjit nr.139/2015, “Pёr vetëqeverisjenvendore”, Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i punës iRepublikës Shqipërisë” (i ndryshuar); VKB Nr. 36, date 28.03.2019 “Për Ngritjen  e  Ndërmarrjes  Publike Bashkiake  për  Menaxhimin  e  Mbetjeve  Urbane  Bashkisë Vlorë”, Bashkia e Vlorës shpall konkursin përplotësimin e vendit  vakant për stafin e NdërrmarrjesPublike për Menaxhimin e Mbetjeve Urbane Bashkisë Vlorës (MIM Vlorë) si mëposhtë:

Teknik i Trajtimit të Kullimit/Specialist i ujrave – 1 pozicion

Detyrat Kryesore do kryej personi në këtopozicione janë si mëposhtë:

Raporton dhe merr udhëzime nga Përgjegjësi i sektorit të landfillit dhe është përgjegjës për të siguruar që i gjithë sistemi i trajtimit të kullimit të landfillit të jetë plotësisht funksional;
Mirëmban dhe trajton kullimin sipas standardeve të caktuara dhe të lejuara;
Operon dhe mirëmban të gjitha pajisjet e lidhura me sistemin e trajtimit të kullimit, duke përfshirë diagnostikimin e riparimet, sipas manualeve të udhëzuesve operative dhe të mirëmbajtjes së prodhuesit;
Siguron furnizimin e mjaftueshëm me kimikate të vendosura brenda objektit të trajtimit për të trajtuar rrjedhjet dhe mbajtjen në funksion të objektit RO;
Kryen testime të rregullta funksionale në të gjitha pajisjet edhe gjatë periudhave pa prodhim të kullimit;
Pastron në mënyrë të rregullt të gjitha linjat e kullimit në vend dhe përgjuesit e ujit të stuhive;
Koordinon me Mbikëqyrësin e Landfillit për të mbledhur ujërat e përqendruar dhe për t’i riqarkulluar ato në vendin e deponisë përpara se pellgjet e koncentrimit të mbushen;
Monitoron parashikimin e motit dhe koordinon me stafin e mirëmbajtjes së objektit për të kryer kontrolle dhe procedura para shiut përpara motit të keq;
Monitoron nivelin e trajtimit të kullimit dhe kryen teste të rregullta të cilësisë për të siguruar që ujërat e shkarkimit janë në përputhje me lejet mjedisore të zonës.
Monitoron nivelin e rezervuarit të trajtimit të kullimit dhe koordinon me Mbikëqyrësin e Landfillit për të hequr sasinë e tepërt të ujit dhe për ta përdorur në vend.
Siguron që mostrat e ujit të shkarkimit të mblidhen dhe testohen në baza të rregullta për të siguruar që ujërat e shkarkimit janë në përputhje me lejet mjedisore të zonës.
Ndërlidhet me operatorin e automjetit cisternë për të mbledhur ujërat e koncentruar dhe për t’i riqarkulluar ato përsëri në vendin e deponisë përpara se të mbushen pellgjet e koncentrimit.
Kryen detyra të tjera që i ngarkohen nga eprori.

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

Të zotërojë diplomë në degët: Kimi, Biologji, Mjedis, apo degë të tjera të ngjashme;
Të ketë përvoja të mëparshme pune preferohet të paktën 1-3 vjet në pozicione të ngjashme në institucione publike apo private;
Përvojë të mirë për ruajtjen e shëndetit dhe sigurisë në punë, mirëmbajtjen e pajisjeve, magazinimin, ruajtjen dheadministrimin e tyre.
Aftësia për të komunikuar në mënyrë efektive me punonjësit, menaxhmentin dhe shitësit për të diagnostikuar riparimet dhe për të porositur materiale për riparim.
Njohuri të mira për kiminë, proceset kimike dhe trajtimin, përdorimin dhe asgjësimin e sigurt të kimikateve janë thelbësore;
Njohuri për impiantet e pastrimit të ujit dhe osmozës së kundërt.
Te punoj në mënyrë logjike dhe sistematike me aftësi të shkëlqyera koordinuese;
Të ketë aftësi të mira të menaxhimit te kohës dhe aftësi për të zgjidhur problemet dhe për të marrë vendime, si dhe për të ofruar zgjidhje kreative;
Të jetë fleksibël dhe të ketë aftësi për të menaxhuar ndryshimin;
Aftësi të mira për të punuar në ekip dhe aftësi të mira komunikimi.
Leje drejtimi B
Njohuri të mira të gjuhës angleze.

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

a- Jetëshkrim i aplikantit (CV)
b- Fotokopje letërnjoftimit (ID);
c- Fotokopje noterizuar diplomës
d- Fotokopje norterizuar listës notave
e- Fotokopje librezës punës ( gjitha faqet vërtetojnë eksperiencën punë);
f- Vetëdeklarim gjendjes gjyqësore.
g- Çertifikata kualifikimi, trajnimi (në rast se ka)
h- Vlerësim pune nga punëdhënësi i fundit.
i- Dëshmi të gjuhëve të huaja (në rast se ka)

Si të aplikoni:

Nëse jeni të interesuar për të aplikuar për këto pozicione, jeni të lutur të dorëzoni dokumentat e cituara më sipër  me  postë  apo drejtpërsëdrejti në Zyrën e Informacionit te Bashkise se Vlorës në adresën: Sheshi “4 Heronjte”, Vlora, ose në adresën elektronike burimenjerezore@vlora.gov.al brenda datës 28 Dhjetor2021 duke specifikuar titullin e pozicionit për të cilin po aplikoni.

Kandidatët do vlerësohen lidhje me:

a- Njohuritë, aftësitë, kompetencën lidhje me pozicionin punës nëpërmjet intervistës me gojë; 60 pikë

b- Eksperiencën e tyre mëparshme; (CV, kualifikimet, trajnimet etj.) 40 pike

përfundim vlerësimit kandidatëve, Bashkia e Vlorës do t’i njoftojë kandidatët individualisht mënyrëelektronike për rezultatet (nëpërmjet adresës e-mail) dhe do shpallë fituesin faqen zyrtare dhe stendat e informimit publikut Bashkisë Vlorë.

Sigurojmë gjithë aplikantët se aplikimi juaj do të trajtohet me konfidencialitet të lartë dhe sipas ligjit nr.9887, datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” dhe Udhëzimin nr.42, datë 22.07.2014 të Republikës së Shqipërisë.

You may also like...