Njoftim për verifikimin paraprak – “Përgjegjës” në Njësinë e Prokurimit

Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë në zbatim nenit 26, ligjit 152/2013 “Përnëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Kreut II dhe III të VKM nr. 242, datë 18.03.2015, Përplotësimin e vendeve lira kategorinë e ulët dhe mesme drejtuese;

Për procedurën e ngritjes detyrë nuk shpall asnjë kandidat.

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...