Njoftim për verifikimin paraprak – “Specialist transporti” në Drejtorinë e Infrastrukturës dhe Investimeve Publike

Drejtoria e Burimeve Njerëzore Bashkisë Vlorë bazë nenit 22 ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe Kreut II VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”, për procedurën e pranimit shërbimin civil:

 

 

Nuk shpall asnjë kandidat  për vazhduar procedurën e pranimit shërbimin civil.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...