SHPALLJE PARAPRAKE E REZULTATEVE PËR POZICIONIN “SPECIALIST AGRONOM”

 zbatim ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, përfundim procedurave konkurimit për plotësimin e vendit lirë pozicionin “Specialist agronom Drejtorinë e Pronave Publike dhe Menaxhimit te Aseteve Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit shërbimin civil kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve nenit 22 ligjitKPP shpall rezultatet paraprake të konkurrimit për këtë pozicion:

1. Sanie Balla                                    72 pikë
2. Valbona Rrapi                              70 pikë

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë 

You may also like...