NJOFTIM I LISTES SW VERIFIKUAR – SPECIALIST I RINISË NË SEKTORIN E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË

Drejtoria e Burimeve Njerëzore Bashkisë Vlorë bazë nenit 22 ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe Kreut II VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”, për procedurën e pranimit shërbimin civil, shpall:

Aplikantët e kualifikuar për vazhduar procedurën e pranimit shërbimin civil:

1.  Ermir Allushaj

 

Procedura e konkurrimit do zhvillohet datën 31 janar 2023 ora 11:00 ambientet e Bashkisë Vlorë.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

You may also like...