Njoftim për listën e verifikuar– Specialist per mbrojtjen e femijeve

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për
nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin,
levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”, per procedurën
e pranimit në shërbimin civil,

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e pranimit në shërbimin civil:
1. Enxhi Bani
2. Stela Mërtiraj
3. Vojsava Cekodhima
Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 10 Dhjetor 2020, ora 13:00 në ambientet e
Bashkisë Vlorë.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore
Bashkia Vlorë

You may also like...