Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist per mbrojtjen e femijeve

Drejtoria e Burimeve Njerëzore Bashkisë Vlorë bazë nenit 22 ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe Kreut II VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”, per procedurëne pranimit shërbimin civil,

Aplikantët e kualifikuar për vazhduar procedurën e pranimit shërbimin civil:

1. Enxhi Bani
2. Stela Mërtiraj
3. Vojsava Cekodhima

 

Procedura e konkurrimit do zhvillohet datën 10 Dhjetor 2020, ora 13:00 ambientet e Bashkisë Vlorë.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë

 

You may also like...