SHPALLJE PËR NGRITJE NE DETYRE DHE PRANIM NGA JASHTE SHERBIMIT CIVIL

(Drejtor Drejtorinë e Diasporës)

Lloji i diplomës: “I LARTË” niveli minimal idiplomësMaster shkencor

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë bazë nenit 26, ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, sidhe Kreut II dhe III VKM nr. 242, datë 18.03.2015 njofton se për plotësimin e vendit të lirë të punës me procedurën e lëvizjes paralele nuk shpallet asnjë kandidat.

Në këto kushte plotësimi i këtij vendi të lirë pune do të vazhdojë me procedurën e ngritjes ne detyrë dhe pranim nga jashte sherbimit civil.

 

Njoftimi i aplikantëve me këtë procedurë do të bëhet në faqen e Shërbimit Kombëtar të Punësimit dhe atë të Bashkisë Vlorë në datën 27.06.2023.

 

Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 12.07.2023ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.

FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMI ME SHKRIM DHE INTERVISTA

Kandidatët do vlerësohen lidhje me:

Ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjes vendore”
Ligjin nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”
Ligjin nr. 16/2018 “Për diasporën”
Ligjin nr. 9131 dt. 08.09.2003 “Për rregullat e Etikës në Administratën Publike”
Ligjin nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”
Ligji nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”

MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do vlerësohen lidhje me:

a- deri në 20 pikë për dokumentacionin e dorëzuar
b- deri në 40 pikë për vlerësimin me shkrim
c- deri në 40 pikë për Intervistën e strukturuar me gojë

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “www.dap.gov.al”

http://dap.gov.al/2014-03-21-12-52-44/udhezime/426-udhezim-nr-2-date-27-03-2015

DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURRIMIT

Data e daljes rezultateve paraprake konkurrimit do te jetebrenda dates 19.07.2023.

You may also like...