NJOFTIME PËR VENDE TË LIRA PUNE NË SEKTORIN E PASTRIMIT, NDËRMARRJA E SHËRBIMEVE PUBLIKE

Bazuar në Ligjin Nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” dhe VKB nr. 28 datë 31.03.2023 “Për shtesë dhe ndryshim ne VKB nr. 87, datë 23.12.2022 Për miratimin e numrit të punonjesve të Bashkisë institucioneve të varesisë dhe funksioneve të deleguara – 2023″,

BASHKIA VLORË njofton për vende të lira punë në Sektorin e Pastrimit, Ndërmarrja e Shërbimeve Publike si më poshtë:

1. Përgjegjës
2. Ekonomist
3. Inxhinier mekanik
4. Inxhinier Mjedisi
5. Mbikëqyrës
6. Magazinier
7. Shofer
8. Punëtor/Mirëmbajtës
9. Mekanik

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si mëposhtë: 


a– Jetëshkrimi
b– Fotokopje të diplomës dhe listë notash

c– Fotokopje të librezës së punës

d– Fotokopje të letërnjoftimit (ID); 
e– Vërtetim të gjendjes shëndetësore; 
f– Vërtetim të gjendjes gjyqësore;

Për vendin e punës Shofer nevojitet patenta e nivelit D.

Si të aplikoni:

Nëse jeni të interesuar për të aplikuar për këto pozicione, mund të dorëzoni dokumentat e cituara më sipër  me  postë  në adresën:

Bashkia Vlorë, Sheshi “4 Heronjtë ose pranë Drejtorisë sëInformacionit dhe Marrëdhënieve me Publikun, Bashkia Vlorë”.

You may also like...